Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 3. ksh
  Art. 3.  Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie...
 • Art. 6. ksh
  Art. 6. § 1.  Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch...
 • Art. 18. ksh
  Art. 18. § 1.  Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną...
 • Art. 22. ksh
  Art. 22. § 1.  Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową....
 • Art. 23 ksh
  Art. 23 . Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.