Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 1. ksh
  Art. 1. § 1.  Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek...
 • Art. 6. ksh
  Art. 6. § 1.  Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch...
 • Art. 7. ksh
  Art. 7. § 1.  W przypadku zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub...
 • Art. 8. ksh
  Art. 8. § 1.  Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać...
 • Art. 21. ksh
  Art. 21. § 1.  Sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej w przypadku, gdy: 1) nie zawarto umowy...