Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ I Spółka jawna
 • Rozdział 5 Likwidacja
 • Art. 67. ksh
  Art. 67. § 1.  W przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób...
 • Art. 68. ksh
  Art. 68.  W okresie likwidacji do spółki stosuje się przepisy dotyczące stosunków wewnętrznych i zewnętrznych spółki, chyba że przepisy...
 • Art. 69. ksh
  Art. 69.  W okresie likwidacji zakaz konkurencji obowiązuje tylko osoby będące likwidatorami.
 • Art. 70. ksh
  Art. 70. § 1.  Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również...
 • Art. 71. ksh
  Art. 71. § 1 . Sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny, ustanowić...
 • Art. 72. ksh
  Art. 72.  Likwidator może być odwołany tylko w drodze jednomyślnej uchwały wspólników.
 • Art. 73. ksh
  Art. 73. § 1.  Z ważnych powodów sąd rejestrowy może na wniosek wspólnika lub osoby mającej interes prawny odwołać likwidatora. § 2....
 • Art. 74. ksh
  Art. 74. § 1 . Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób...
 • Art. 75. ksh
  Art. 75.  W przypadku gdy jest kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do reprezentowania spółki łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd...
 • Art. 76. ksh
  Art. 76.  W sprawach, w których wymagana jest uchwała likwidatorów, rozstrzyga większość głosów, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący...
 • Art. 77. ksh
  Art. 77. § 1.  Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić...
 • Art. 78. ksh
  Art. 78. § 1 . W granicach swoich kompetencji, określonych w art. 77 § 1, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw spółki i jej...
 • Art. 79. ksh
  Art. 79. § 1.  Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. § 2.  W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura.
 • Art. 80. ksh
  Art. 80.  Za zobowiązania spółki zaciągnięte w okresie likwidacji spadkobiercy wspólnika odpowiadają według przepisów o...
 • Art. 81. ksh
  Art. 81. § 1.  Likwidatorzy sporządzają bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. § 2.  W przypadku gdy likwidacja trwa...
 • Art. 82. ksh
  Art. 82. § 1.  Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie...
 • Art. 83. ksh
  Art. 83.  Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do...
 • Art. 84. ksh
  Art. 84. § 1.  Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. W przypadku...
 • Art. 85. ksh
  Art. 85. § 1.  W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po ukończeniu postępowania upadłościowego; wniosek o...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 24. ksh
  Art. 24. § 1 . Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę)...
 • Art. 25. ksh
  Art. 25.  Umowa spółki jawnej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki,   2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego...
 • Art. 27. ksh
  Art. 27.  Współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków majątkowych między...
 • Art. 32. ksh
  Art. 32.  Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.
 • Art. 54. ksh
  Art. 54. § 1.  Zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników. § 2.  Wspólnik nie może potrącać...
Ostatnie wątki na forum