wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 267 Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 3 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie  / Rada Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 266 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2016 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2017 r.  / Minister Energii /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 265 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r. sygn. akt Kp 1/17  / Trybunał Konstytucyjny /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 264 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 263 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci  / Sejm /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 262 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 261 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 260 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)  / Rada Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 259 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 258 Komunikat Nr 3/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
Więcej
Najnowsze wiadomości