Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1309 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1308 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe  / Minister Sportu i Turystyki /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1306 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1305 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1304 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1303 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1302 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1301 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1300 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
Więcej
Najnowsze wiadomości