Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1751 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1750 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1749 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1748 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności  / Minister Sprawiedliwości /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1747 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 2016-10-24  / Minister Rozwoju i Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1746 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1745 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1744 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1743 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  / Minister Zdrowia /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1742 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów  / Minister Środowiska /
Więcej
Najnowsze wiadomości