Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1421 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej  / Minister Finansówminister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznychminister Sprawiedliwości /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1420 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1419 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1417 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1416 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1415 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1414 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1413 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1412 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)  / Minister Spraw Wewnętrznych /
Więcej
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki