Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1521 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1519 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1518 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  / Minister Obrony Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1517 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1515 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1514 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem  / Minister Zdrowia /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1513 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym  / Sejm /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1512 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
Więcej