Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ III Spółka komandytowa
 • Rozdział 1 Przepisy ogólne
 • Art. 102. ksh
  Art. 102.  Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec...
 • Art. 103. ksh
  Art. 103.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej,...
 • Art. 104. ksh
  Art. 104. § 1.  Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie...
 • Art. 105. ksh
  Art. 105.  Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki,   2) przedmiot działalności spółki,   3) czas...
 • Art. 106. ksh
  Art. 106.  Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 • Art. 107. ksh
  Art. 107. § 1 . Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa...
 • Art. 108. ksh
  Art. 108. § 1.  Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wkład komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa....
 • Art. 109. ksh
  Art. 109. § 1.  Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. § 2.  Osoby, które działały w imieniu spółki po jej...
 • Art. 110. ksh
  Art. 110. § 1.  Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki,  ...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 111. ksh
  Art. 111.  Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej.
 • Art. 117. ksh
  Art. 117.  Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa...
Ostatnie wątki na forum