Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ II Spółka akcyjna
 • Rozdział 3 Organy spółki cz.2
 • Art. 406 ksh
  Art. 406 6 . Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
 • Art. 407. ksh
  Art. 407. § 1.  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca...
 • Art. 408. ksh
  Art. 408. § 1.  Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie jest ważne bez względu na...
 • Art. 409. ksh
  Art. 409. § 1.  Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady...
 • Art. 410. ksh
  Art. 410. § 1.  Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich...
 • Art. 411 ksh
  Art. 411. § 1.  Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. § 2.  Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia...
 • Art. 412 ksh
  Art. 412. § 1.  Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika....
 • Art. 413. ksh
  Art. 413. § 1.  Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy...
 • Art. 414. ksh
  Art. 414.  Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego działu lub statut nie stanowią inaczej.
 • Art. 415. ksh
  Art. 415. § 1.  Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu,...
 • Art. 416. ksh
  Art. 416. § 1.  Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość dwóch trzecich...
 • Art. 417. ksh
  Art. 417. § 1.  Wykupu akcji dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech...
 • Art. 418 ksh
  Art. 418. § 1. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5...
 • Art. 419. ksh
  Art. 419. § 1.  Jeżeli w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i...
 • Art. 420. ksh
  Art. 420. § 1.  Głosowanie jest jawne. § 2.  Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie...
 • Art. 421. ksh
  Art. 421. § 1.  Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. § 2.  W...
 • Art. 422. ksh
  Art. 422. § 1.  Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na...
 • Art. 423. ksh
  Art. 423. § 1.  Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże...
 • Art. 424. ksh
  Art. 424. § 1.  Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości...
 • Art. 425. ksh
  Art. 425. § 1.  Osobom lub organom spółki wymienionym w art. 422 § 2 przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o...
 • Art. 426. ksh
  Art. 426. § 1.  W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia pozwaną spółkę reprezentuje...
 • Art. 427. ksh
  Art. 427. § 1.  Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi akcjonariuszami...
 • Art. 428. ksh
  Art. 428. § 1.  Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji...
 • Art. 429. ksh
  Art. 429. § 1.  Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 325. ksh
  Art. 325. § 1.  Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie została zgłoszona do zarejestrowania lub...
 • Art. 328. ksh
  Art. 328. § 1.  Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane: 1) firmę, siedzibę i adres spółki,  ...
 • Art. 330. ksh
  Art. 330. § 1.  Terminy i wysokość wpłat na akcje określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może upoważnić...
 • Art. 332. ksh
  Art. 332.  Akcjonariusz lub poprzednik prawny akcjonariusza, który opóźnił się z wniesieniem wkładu lub innych związanych z nim...
 • Art. 333. ksh
  Art. 333. § 1.  Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. § 2.  Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa...
Ostatnie wątki na forum