Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 325. ksh
  Art. 325. § 1.  Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie została zgłoszona do zarejestrowania lub...
 • Art. 327. ksh
  Art. 327. § 1.  Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z...
 • Art. 330. ksh
  Art. 330. § 1.  Terminy i wysokość wpłat na akcje określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może upoważnić...
 • Art. 333. ksh
  Art. 333. § 1.  Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. § 2.  Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa...
 • Art. 347. ksh
  Art. 347. § 1.  Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,...
Ostatnie wątki na forum