Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ II Spółka akcyjna
 • Rozdział 2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy
 • Art. 328. ksh
  Art. 328. § 1.  Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane: 1) firmę, siedzibę i adres spółki,  ...
 • Art. 329. ksh
  Art. 329. § 1 . Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. § 2.  Wpłaty powinny być dokonane równomiernie...
 • Art. 330. ksh
  Art. 330. § 1.  Terminy i wysokość wpłat na akcje określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może upoważnić...
 • Art. 331. ksh
  Art. 331. § 1.  Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty, odsetek, odszkodowania...
 • Art. 332. ksh
  Art. 332.  Akcjonariusz lub poprzednik prawny akcjonariusza, który opóźnił się z wniesieniem wkładu lub innych związanych z nim...
 • Art. 333. ksh
  Art. 333. § 1.  Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. § 2.  Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa...
 • Art. 334. ksh
  Art. 334. § 1.  Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. § 2 . Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może...
 • Art. 335. ksh
  Art. 335. § 1.  Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Na dowód częściowej wpłaty należy wydać imienne...
 • Art. 336. ksh
  Art. 336. § 1.  Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe...
 • Art. 337. ksh
  Art. 337. § 1.  Akcje są zbywalne. § 2.  Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób...
 • Art. 338. ksh
  Art. 338. § 1.  Umowa ograniczająca na określony czas rozporządzanie akcją lub częścią ułamkową akcji jest dopuszczalna. Ograniczenie...
 • Art. 339. ksh
  Art. 339.  Przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie...
 • Art. 340. ksh
  Art. 340. § 1.  Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono...
 • Art. 341. ksh
  Art. 341. § 1.  Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy...
 • Art. 342. ksh
  Art. 342.   Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Art. 343. ksh
  Art. 343. § 1.   Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej, lub posiadacza akcji na...
 • Art. 344. ksh
  Art. 344. § 1.  Podczas trwania spółki nie wolno zwracać akcjonariuszowi dokonanych wpłat na akcje ani w całości, ani w części, z...
 • Art. 345. ksh
  Art. 345.  § 1.  Spółka może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji w szczególności...
 • Art. 346. ksh
  Art. 346.  Akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od posiadanych akcji.
 • Art. 347. ksh
  Art. 347. § 1.  Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,...
 • Art. 348. ksh
  Art. 348. § 1.   Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego...
 • Art. 349. ksh
  Art. 349. § 1.  Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku...
 • Art. 350. ksh
  Art. 350. § 1 . Akcjonariusze, którzy wbrew przepisom prawa albo postanowieniom statutu otrzymali jakiekolwiek świadczenia od spółki,...
 • Art. 351. ksh
  Art. 351. § 1.   Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które powinny być określone w statucie (akcje...
 • Art. 352 ksh
  Art. 352 . Jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy. W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie...
 • Art. 353. ksh
  Art. 353. § 1.   Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o...
 • Art. 354. ksh
  Art. 354. § 1 . Statut może przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć...
 • Art. 355. ksh
  Art. 355. § 1.  Spółka może wydawać imienne świadectwa założycielskie w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki....
 • Art. 356. ksh
  Art. 356. § 1.  Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. § 2.  Akcje takie mogą być...
 • Art. 357. ksh
  Art. 357. § 1.  W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego albo wydania...
 • Art. 358. ksh
  Art. 358. § 1.  Jeżeli treść dokumentu akcji stała się nieaktualna wskutek zmiany stosunków prawnych, w szczególności w przypadku...
 • Art. 359. ksh
  Art. 359. § 1.   Akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w...
 • Art. 360. ksh
  Art. 360. § 1.  Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na...
 • Art. 361. ksh
  Art. 361. § 1.  Statut może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje świadectwa użytkowe bez określonej wartości...
 • Art. 362. ksh
  Art. 362. § 1.   Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne). Zakaz ten nie dotyczy: 1) nabycia akcji w celu...
 • Art. 363. ksh
  Art. 363. § 1.   W przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt 1 i 8 zarząd jest obowiązany powiadomić najbliższe walne zgromadzenie o...
 • Art. 364. ksh
  Art. 364. § 1.  Rozporządzające czynności prawne dokonane z naruszeniem przepisów art. 362 są ważne. § 2.  Spółka nie wykonuje praw...
 • Art. 365. ksh
  Art. 365. § 1.  Nabycie akcji własnych spółki przez osobę trzecią, działającą na rachunek spółki, jest dozwolone, jeżeli spółka jest...
 • Art. 366. ksh
  Art. 366. § 1.  Spółka nie może obejmować własnych akcji. Zakaz ten dotyczy również obejmowania akcji spółki przez spółkę lub...
 • Art. 367. ksh
  Art. 367.   Przepisy art. 363 § 4 zdanie pierwsze, § 5 i 6 oraz art. 364 § 2 stosuje się do akcji własnych objętych przez spółkę z...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 302. ksh
  Art. 302.  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.
 • Art. 303. ksh
  Art. 303. § 1 . W spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia zgodnie z przepisami...
 • Art. 304. ksh
  Art. 304. § 1.  Statut spółki akcyjnej powinien określać: 1) firmę i siedzibę spółki,   2) przedmiot działalności spółki,   3) czas...
 • Art. 308. ksh
  Art. 308. § 1.   Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych. § 2.   Wartość nominalna akcji nie może być...
 • Art. 309. ksh
  Art. 309. § 1.  Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. § 2.  Jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od...
Ostatnie wątki na forum