Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks spółek handlowych

DZIAŁ II Spółka akcyjna

Rozdział 5 Kapitał docelowy Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ II Spółka akcyjna
 • Rozdział 5 Kapitał docelowy Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
 • Art. 444. ksh
  Art. 444. § 1.   Statut może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach...
 • Art. 445. ksh
  Art. 445. § 1.  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału...
 • Art. 446. ksh
  Art. 446. § 1 . Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu...
 • Art. 447. ksh
  Art. 447.  § 1.  Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach...
 • Art. 448. ksh
  Art. 448. § 1.  Walne zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do...
 • Art. 449. ksh
  Art. 449. § 1.  Do uchwały walnego zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stosuje się przepisy art. 445....
 • Art. 450. ksh
  Art. 450. § 1.  Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Do zgłoszenia należy dołączyć: 1) ...
 • Art. 451. ksh
  Art. 451. § 1.  Osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale walnego zgromadzenia, obejmują akcje w warunkowo podwyższonym...
 • Art. 452. ksh
  Art. 452. § 1.  Wraz z wydaniem dokumentów akcji zgodnie z art. 451 § 2 i § 3 następuje nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału...
 • Art. 453. ksh
  Art. 453.  § 1.  Do docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4, chyba że...
 • Art. 454. ksh
  Art. 454.  Przepisy o kapitale docelowym i warunkowym nie naruszają kompetencji walnego zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 305. ksh
  Art. 305. § 1.  Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie ,,spółka akcyjna" . § 2.  Dopuszczalne...
 • Art. 310. ksh
  Art. 310. § 1.  Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji. § 2.  Statut spółki może określać minimalną...
 • Art. 313. ksh
  Art. 313. § 1.  Zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez jedynego założyciela albo...
 • Art. 317. ksh
  Art. 317. § 1.  W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego, sąd rejestrowy wyznacza spółce w organizacji stosowny termin do...
 • Art. 318. ksh
  Art. 318.  Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do...