Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ II Spółka akcyjna
 • Rozdział 3 Organy spółki cz.1
 • Art. 368. ksh
  Art. 368. § 1.  Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. § 2.  Zarząd składa się z jednego albo większej liczby...
 • Art. 369. ksh
  Art. 369. § 1 . Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat (kadencja). Ponowne powołania tej...
 • Art. 370. ksh
  Art. 370. § 1.  Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku...
 • Art. 371. ksh
  Art. 371. § 1.  Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw...
 • Art. 372. ksh
  Art. 372. § 1.  Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. § 2....
 • Art. 373. ksh
  Art. 373. § 1.  Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych...
 • Art. 374. ksh
  Art. 374. § 1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach...
 • Art. 375 ksh
  Art. 375.  Wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym dziale, w statucie, regulaminie zarządu...
 • Art. 376. ksh
  Art. 376.  Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu,...
 • Art. 377. ksh
  Art. 377.  W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do...
 • Art. 378. ksh
  Art. 378. § 1.  Rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, chyba że...
 • Art. 379. ksh
  Art. 379. § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo...
 • Art. 380. ksh
  Art. 380. § 1.  Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce...
 • Art. 381. ksh
  Art. 381.  W spółce akcyjnej ustanawia się radę nadzorczą.
 • Art. 382. ksh
  Art. 382. § 1.  Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. § 2. §...
 • Art. 383. ksh
  Art. 383. § 1. Do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub...
 • Art. 384. ksh
  Art. 384. § 1.  Statut może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać...
 • Art. 385. ksh
  Art. 385. § 1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i...
 • Art. 386. ksh
  Art. 386. § 1.  Kadencja członka rady nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat. § 2.  Przepisy art. 369 i art. 370 stosuje się...
 • Art. 387. ksh
  Art. 387. § 1.  Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca...
 • Art. 388. ksh
  Art. 388. § 1.  Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej...
 • Art. 389. ksh
  Art. 389. § 1.  Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad....
 • Art. 390. ksh
  Art. 390. § 1.  Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia...
 • Art. 391. ksh
  Art. 391. § 1.  Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Statut może...
 • Art. 392. ksh
  Art. 392. § 1.  Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego...
 • Art. 393. ksh
  Art. 393.  Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga:...
 • Art. 394. ksh
  Art. 394. § 1.  Umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału...
 • Art. 395. ksh
  Art. 395. § 1.  Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. § 2....
 • Art. 396. ksh
  Art. 396. § 1.  Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy,...
 • Art. 397. ksh
  Art. 397.  Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną...
 • Art. 398. ksh
  Art. 398.  Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym dziale lub w statucie, a także gdy organy...
 • Art. 399. ksh
  Art. 399. § 1.  Walne zgromadzenie zwołuje zarząd. § 2.  Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie...
 • Art. 400. ksh
  Art. 400. § 1.  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania...
 • Art. 401. ksh
  Art. 401. § 1.  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia...
 • Art. 402 ksh
  Art. 402. § 1.  Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem...
 • Art. 403. ksh
  Art. 403. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki. Walne zgromadzenie spółki publicznej może odbyć się także w miejscowości...
 • Art. 404. ksh
  Art. 404. § 1.  W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany...
 • Art. 405. ksh
  Art. 405. § 1.  Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest...
 • Art. 406 ksh
  Art. 406. § 1.  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 307. ksh
  Art. 307.  Spółki akcyjne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej...
 • Art. 313. ksh
  Art. 313. § 1.  Zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez jedynego założyciela albo...
 • Art. 315. ksh
  Art. 315. § 1.   Wpłaty na akcje powinny być dokonane bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, na rachunek spółki w...
 • Art. 327. ksh
  Art. 327. § 1.  Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z...
 • Art. 335. ksh
  Art. 335. § 1.  Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Na dowód częściowej wpłaty należy wydać imienne...
Ostatnie wątki na forum