Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ II Spółka akcyjna
 • Rozdział 7 Rozwiązanie i likwidacja spółki
 • Art. 459. ksh
  Art. 459.  Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w statucie,   2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki...
 • Art. 460. ksh
  Art. 460. § 1.  Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru rozwiązaniu może zapobiec uchwała walnego zgromadzenia...
 • Art. 461. ksh
  Art. 461. § 1.  Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez...
 • Art. 462. ksh
  Art. 462. § 1.  Do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów spółki, praw i obowiązków akcjonariuszy oraz inne...
 • Art. 463. ksh
  Art. 463. § 1.  Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. § 2.  Na...
 • Art. 464. ksh
  Art. 464. § 1.  Otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń, sposób reprezentacji...
 • Art. 465. ksh
  Art. 465. § 1.  Likwidatorzy powinni ogłosić dwukrotnie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia...
 • Art. 466. ksh
  Art. 466.  Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.
 • Art. 467. ksh
  Art. 467. § 1.  Likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają walnemu zgromadzeniu do...
 • Art. 468. ksh
  Art. 468. § 1.  Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić...
 • Art. 469. ksh
  Art. 469. § 1.  W granicach swoich kompetencji określonych w art. 468 likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania...
 • Art. 470. ksh
  Art. 470. § 1.  Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. § 2.  W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura.
 • Art. 471. ksh
  Art. 471.  Jeżeli kapitału zakładowego nie wpłacono całkowicie, a majątek spółki nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań, likwidatorzy...
 • Art. 472. ksh
  Art. 472.  Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na zwrot sum wpłaconych na akcje uprzywilejowane co do podziału majątku, a pozostałe...
 • Art. 473. ksh
  Art. 473.  Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których...
 • Art. 474. ksh
  Art. 474. § 1.  Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed...
 • Art. 475. ksh
  Art. 475. § 1.  Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać...
 • Art. 476. ksh
  Art. 476. § 1.   Po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między akcjonariuszy...
 • Art. 477. ksh
  Art. 477. § 1.  W przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia...
 • Art. 478. ksh
  Art. 478.  Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 309. ksh
  Art. 309. § 1.  Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. § 2.  Jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od...
 • Art. 311. ksh
  Art. 311. § 1 . Jeżeli przewidziane są wkłady niepieniężne albo spółka nabywa mienie lub dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi...
 • Art. 315. ksh
  Art. 315. § 1.   Wpłaty na akcje powinny być dokonane bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, na rachunek spółki w...
 • Art. 316. ksh
  Art. 316. § 1 . Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki...
 • Art. 328. ksh
  Art. 328. § 1.  Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane: 1) firmę, siedzibę i adres spółki,  ...