Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ II Spółka akcyjna
 • Rozdział 1 Powstanie spółki
 • Art. 301. ksh
  Art. 301. § 1 . Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową...
 • Art. 302. ksh
  Art. 302.  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.
 • Art. 303. ksh
  Art. 303. § 1 . W spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia zgodnie z przepisami...
 • Art. 304. ksh
  Art. 304. § 1.  Statut spółki akcyjnej powinien określać: 1) firmę i siedzibę spółki,   2) przedmiot działalności spółki,   3) czas...
 • Art. 305. ksh
  Art. 305. § 1.  Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie ,,spółka akcyjna" . § 2.  Dopuszczalne...
 • Art. 306. ksh
  Art. 306.  Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: 1) zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli,  ...
 • Art. 307. ksh
  Art. 307.  Spółki akcyjne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej...
 • Art. 308. ksh
  Art. 308. § 1.   Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych. § 2.   Wartość nominalna akcji nie może być...
 • Art. 309. ksh
  Art. 309. § 1.  Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. § 2.  Jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od...
 • Art. 310. ksh
  Art. 310. § 1.  Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji. § 2.  Statut spółki może określać minimalną...
 • Art. 311. ksh
  Art. 311. § 1 . Jeżeli przewidziane są wkłady niepieniężne albo spółka nabywa mienie lub dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi...
 • Art. 312. ksh
  Art. 312. § 1.   Sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu jednego albo kilku biegłych rewidentów w zakresie jego prawdziwości i...
 • Art. 313. ksh
  Art. 313. § 1.  Zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez jedynego założyciela albo...
 • Art. 314. ksh
  Art. 314.  W aktach notarialnych o zawiązaniu spółki powinno być stwierdzone, że każdy z przyszłych akcjonariuszy, podpisujących akt,...
 • Art. 315. ksh
  Art. 315. § 1.   Wpłaty na akcje powinny być dokonane bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, na rachunek spółki w...
 • Art. 316. ksh
  Art. 316. § 1 . Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki...
 • Art. 317. ksh
  Art. 317. § 1.  W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego, sąd rejestrowy wyznacza spółce w organizacji stosowny termin do...
 • Art. 318. ksh
  Art. 318.  Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do...
 • Art. 319. ksh
  Art. 319. § 1 . Zgłoszenie jednoosobowej spółki powinno zawierać, oprócz danych określonych w art. 318, nazwisko i imię albo firmę...
 • Art. 320. ksh
  Art. 320. § 1.  Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: 1) statut,   2) akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji,  ...
 • Art. 321. ksh
  Art. 321. § 1.  Wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 318 i art. 319 zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania...
 • Art. 322. ksh
  Art. 322.  Na akcje i prawa uczestnictwa w zysku bądź podziale majątku spółki spółka w organizacji nie może wydawać dokumentów na...
 • Art. 323. ksh
  Art. 323. § 1 . Z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji. § 2 . Do chwili ustanowienia zarządu spółka w...
 • Art. 324. ksh
  Art. 324.  Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien w terminie dwóch tygodni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez...
 • Art. 325. ksh
  Art. 325. § 1.  Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie została zgłoszona do zarejestrowania lub...
 • Art. 326. ksh
  Art. 326. § 1 . Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie określonym w art. 325 § 1 albo postanowienie sądu...
 • Art. 327. ksh
  Art. 327. § 1.  Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 310. ksh
  Art. 310. § 1.  Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji. § 2.  Statut spółki może określać minimalną...
 • Art. 312. ksh
  Art. 312. § 1.   Sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu jednego albo kilku biegłych rewidentów w zakresie jego prawdziwości i...
 • Art. 326. ksh
  Art. 326. § 1 . Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie określonym w art. 325 § 1 albo postanowienie sądu...
 • Art. 333. ksh
  Art. 333. § 1.  Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. § 2.  Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa...
 • Art. 334. ksh
  Art. 334. § 1.  Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. § 2 . Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może...
Ostatnie wątki na forum