Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 318. Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń,  

2) przedmiot działalności spółki,  

3) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,  

4) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje,  

5) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,  

6) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem,  

7) nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,  

8) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej,  

9) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,  

10) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,  

11) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,  

12) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji - zaznaczenie tych okoliczności.  

Ostatnie wątki na forum