Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ II Spółka akcyjna
 • Rozdział 6 Obniżenie kapitału zakładowego
 • Art. 455. ksh
  Art. 455. § 1.   Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji...
 • Art. 456. ksh
  Art. 456.  § 1.  O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli do zgłoszenia roszczeń...
 • Art. 457. ksh
  Art. 457.  § 1 . Przepisów art. 456 nie stosuje się, jeżeli: 1) pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom...
 • Art. 458. ksh
  Art. 458. § 1.  Obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. § 2.  Do zgłoszenia należy dołączyć:...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 318. ksh
  Art. 318.  Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do...
 • Art. 321. ksh
  Art. 321. § 1.  Wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 318 i art. 319 zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania...
 • Art. 335. ksh
  Art. 335. § 1.  Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Na dowód częściowej wpłaty należy wydać imienne...
 • Art. 337. ksh
  Art. 337. § 1.  Akcje są zbywalne. § 2.  Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób...
 • Art. 340. ksh
  Art. 340. § 1.  Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono...
Ostatnie wątki na forum