Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks spółek handlowych

DZIAŁ II Spółka akcyjna

Rozdział 4 Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ II Spółka akcyjna
 • Rozdział 4 Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego
 • Art. 430. ksh
  Art. 430. § 1 . Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. § 2.   Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu...
 • Art. 431. ksh
  Art. 431. § 1.  Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia...
 • Art. 432. ksh
  Art. 432. § 1.  Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać: 1) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,  ...
 • Art. 433. ksh
  Art. 433. § 1.  Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). §...
 • Art. 434. ksh
  Art. 434. § 1.  Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. § 2....
 • Art. 435. ksh
  Art. 435. § 1.  Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji, zarząd ogłasza drugi, co...
 • Art. 436. ksh
  Art. 436. § 1.   Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, wskazanym w prospekcie emisyjnym...
 • Art. 437. ksh
  Art. 437. § 1.  Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez spółkę co najmniej w dwóch...
 • Art. 438. ksh
  Art. 438. § 1.  Termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. § 2.  Jeżeli...
 • Art. 439. ksh
  Art. 439. § 1.  Jeżeli co najmniej minimalna liczba akcji przeznaczonych do objęcia została subskrybowana i należycie opłacona, zarząd...
 • Art. 440. ksh
  Art. 440. § 1.  Jeżeli objęcie akcji nowej emisji ma nastąpić w trybie subskrypcji otwartej, ogłoszenie wzywające do zapisywania się na...
 • Art. 441. ksh
  Art. 441. § 1.  Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. § 2.  Do zgłoszenia należy dołączyć:...
 • Art. 442. ksh
  Art. 442. § 1.   Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z...
 • Art. 443. ksh
  Art. 443. § 1.  Akcje przydzielone w trybie art. 442 przysługują akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 301. ksh
  Art. 301. § 1 . Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową...
 • Art. 305. ksh
  Art. 305. § 1.  Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie ,,spółka akcyjna" . § 2.  Dopuszczalne...
 • Art. 324. ksh
  Art. 324.  Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien w terminie dwóch tygodni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez...
 • Art. 326. ksh
  Art. 326. § 1 . Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie określonym w art. 325 § 1 albo postanowienie sądu...
 • Art. 330. ksh
  Art. 330. § 1.  Terminy i wysokość wpłat na akcje określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może upoważnić...
Ostatnie wątki na forum