Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 434. § 1. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia.

§ 2. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,  

2) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,  

3) liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru,  

4) cenę emisyjną akcji,  

5) zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom,  

6) miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat,  

7) termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania,  

8) termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia,  

9) termin ogłoszenia przydziału akcji.  

§ 3. Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są akcjami imiennymi, zarząd może zrezygnować z dokonywania ogłoszeń. W takim przypadku wszyscy akcjonariusze powinni być poinformowani o treści ogłoszenia, o którym mowa w § 1, listami poleconymi. Termin do wykonania prawa poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do akcjonariusza.

Ostatnie wątki na forum