Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ I Spółka jawna
 • Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki
 • Art. 37. ksh
  Art. 37. § 1.  Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. § 2.  Umowa spółki nie...
 • Art. 38. ksh
  Art. 38. § 1.  Nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. § 2.  Nieważne jest umowne...
 • Art. 39. ksh
  Art. 39. § 1.  Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. § 2 . Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały...
 • Art. 40. ksh
  Art. 40. § 1.  Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie...
 • Art. 41. ksh
  Art. 41. § 1.  Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. § 2.  Odwołać...
 • Art. 42. ksh
  Art. 42.  Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników, konieczna jest...
 • Art. 43. ksh
  Art. 43.  W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także...
 • Art. 44. ksh
  Art. 44.  Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby...
 • Art. 45. ksh
  Art. 45.  Prawa i obowiązki wspólnika prowadzącego sprawy spółki ocenia się w stosunku między nim a spółką według przepisów o zleceniu,...
 • Art. 46. ksh
  Art. 46.  Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia.
 • Art. 47. ksh
  Art. 47.  Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu; dotyczy...
 • Art. 48. ksh
  Art. 48. § 1.  W razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. § 2.  Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub...
 • Art. 49. ksh
  Art. 49. § 1.  Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść tytułem wkładu do spółki rzeczy inne niż pieniądze na własność lub do używania,...
 • Art. 50. ksh
  Art. 50.  § 1.  Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. § 2.  Wspólnik nie jest uprawniony...
 • Art. 51. ksh
  Art. 51. § 1.  Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj...
 • Art. 52. ksh
  Art. 52. § 1.  Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. § 2.  Jeżeli wskutek...
 • Art. 53. ksh
  Art. 53.  Wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka...
 • Art. 54. ksh
  Art. 54. § 1.  Zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników. § 2.  Wspólnik nie może potrącać...
 • Art. 55. ksh
  Art. 55.  Jeżeli wspólnik zawrze inną umowę spółki lub przeniesie na osobę trzecią niektóre prawa z tytułu uczestnictwa w spółce,...
 • Art. 56. ksh
  Art. 56. § 1.  Wspólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki. § 2.  Wspólnik nie...
 • Art. 57. ksh
  Art. 57. § 1.  Każdy wspólnik ma prawo żądać wydania spółce korzyści, jakie osiągnął wspólnik naruszający zakaz konkurencji, lub...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 23 ksh
  Art. 23 . Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
 • Art. 24. ksh
  Art. 24. § 1 . Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę)...
 • Art. 27. ksh
  Art. 27.  Współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków majątkowych między...
 • Art. 29. ksh
  Art. 29. § 1.  Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. § 2.  Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich...
 • Art. 40. ksh
  Art. 40. § 1.  Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie...
Ostatnie wątki na forum