Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ I Łączenie się spółek
 • Rozdział 2 Łączenie się spółek kapitałowych
 • Art. 498. ksh
  Art. 498.  Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami.
 • Art. 499. ksh
  Art. 499. § 1.  Plan połączenia powinien zawierać co najmniej: 1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób...
 • Art. 500. ksh
  Art. 500. § 1.  Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 502...
 • Art. 501. ksh
  Art. 501.  Zarząd każdej z łączących się spółek sporządza pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i...
 • Art. 502. ksh
  Art. 502. § 1.  Plan połączenia należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. § 2 . Sąd rejestrowy...
 • Art. 503. ksh
  Art. 503. § 1.  Biegły w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na...
 • Art. 504. ksh
  Art. 504. § 1.   Zarządy łączących się spółek powinny zawiadomić wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń...
 • Art. 505. ksh
  Art. 505. § 1.  Wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać następujące dokumenty: 1) plan połączenia,   2) sprawozdania...
 • Art. 506. ksh
  Art. 506. § 1.  Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek,...
 • Art. 507. ksh
  Art. 507. § 1.  Zarząd każdej z łączących się spółek powinien zgłosić do sądu rejestrowego uchwałę o łączeniu się spółki w celu...
 • Art. 508. ksh
  Art. 508.  Ogłoszenie o połączeniu spółek jest dokonywane na wniosek spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej.
 • Art. 509. ksh
  Art. 509. § 1.  Po dniu połączenia spółek powództwo o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwały, o której mowa w art. 506, może...
 • Art. 510. ksh
  Art. 510. § 1.  W przypadku uchylenia uchwały albo stwierdzenia nieważności uchwały, o której mowa w art. 506, sąd rejestrowy z urzędu...
 • Art. 511. ksh
  Art. 511. § 1.  Osoby o szczególnych uprawnieniach w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki, o...
 • Art. 512. ksh
  Art. 512. § 1.  Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączących się spółek odpowiadają wobec...
 • Art. 513. ksh
  Art. 513. § 1.   Biegły odpowiada wobec łączących się spółek oraz ich wspólników za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy...
 • Art. 514. ksh
  Art. 514. § 1.  Spółka przejmująca nie może objąć udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce...
 • Art. 515. ksh
  Art. 515. § 1.  Połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub...
 • Art. 516. ksh
  Art. 516. § 1.  W odniesieniu do spółki przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art....
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 498. ksh
  Art. 498.  Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami.
 • Art. 499. ksh
  Art. 499. § 1.  Plan połączenia powinien zawierać co najmniej: 1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób...
 • Art. 500. ksh
  Art. 500. § 1.  Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 502...
 • Art. 505. ksh
  Art. 505. § 1.  Wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać następujące dokumenty: 1) plan połączenia,   2) sprawozdania...
 • Art. 509. ksh
  Art. 509. § 1.  Po dniu połączenia spółek powództwo o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwały, o której mowa w art. 506, może...
Ostatnie wątki na forum