Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników
 • Art. 174. ksh
  Art. 174. § 1.  Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. § 2.  Jeżeli...
 • Art. 175. ksh
  Art. 175. § 1.  Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia...
 • Art. 176. ksh
  Art. 176. § 1.  Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć...
 • Art. 177. ksh
  Art. 177. § 1.  Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału....
 • Art. 178. ksh
  Art. 178. § 1.  Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do...
 • Art. 179. ksh
  Art. 179. § 1.  Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym....
 • Art. 180. ksh
  Art. 180.  Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z...
 • Art. 181. ksh
  Art. 181. § 1 . Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału....
 • Art. 182. ksh
  Art. 182. § 1 . Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody...
 • Art. 183. ksh
  Art. 183. § 1 . Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym...
 • Art. 184. ksh
  Art. 184. § 1.  Współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za świadczenia...
 • Art. 185. ksh
  Art. 185. § 1.  Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału, którego zbycie umowa spółki uzależnia od zgody spółki lub w...
 • Art. 186. ksh
  Art. 186. § 1.  W przypadku zbycia udziału lub jego części nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione...
 • Art. 187. ksh
  Art. 187. § 1.  O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania...
 • Art. 188. ksh
  Art. 188. § 1.  Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i...
 • Art. 189. ksh
  Art. 189. § 1 . W czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom wniesionych wkładów tak w całości, jak i w części, chyba że...
 • Art. 190. ksh
  Art. 190.  Wspólnikowi nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od przysługujących mu udziałów.
 • Art. 191. ksh
  Art. 191. § 1.  Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału...
 • Art. 192. ksh
  Art. 192.   Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o...
 • Art. 193. ksh
  Art. 193. § 1.  Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o...
 • Art. 194. ksh
  Art. 194.  Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli...
 • Art. 195. ksh
  Art. 195.  § 1.  Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za...
 • Art. 196. ksh
  Art. 196.  Na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o...
 • Art. 197. ksh
  Art. 197.  Jeżeli umowa spółki przyznaje prawo do dywidendy uprzywilejowanej niewypłaconej w latach poprzednich, powinna określać...
 • Art. 198. ksh
  Art. 198. § 1.  Wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki otrzymał wypłatę (odbiorca), obowiązany jest do...
 • Art. 199. ksh
  Art. 199. § 1.  Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział...
 • Art. 200. ksh
  Art. 200. § 1 .  Spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. Zakaz ten dotyczy również obejmowania...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 155. ksh
  Art. 155.  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę za granicą, mogą tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa na...
 • Art. 170. ksh
  Art. 170. § 1 . Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie określonym w art. 169 albo postanowienie sądu odmawiające...
 • Art. 177. ksh
  Art. 177. § 1.  Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału....
 • Art. 194. ksh
  Art. 194.  Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli...
 • Art. 196. ksh
  Art. 196.  Na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o...
Ostatnie wątki na forum