Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Rozdział 1 Powstanie spółki
 • Art. 151. ksh
  Art. 151. § 1.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie...
 • Art. 152. ksh
  Art. 152.  Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej.
 • Art. 153 ksh
  Art. 153 . Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden...
 • Art. 154. ksh
  Art. 154. § 1.   Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych. § 2.   Wartość nominalna udziału nie może być...
 • Art. 155. ksh
  Art. 155.  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę za granicą, mogą tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa na...
 • Art. 156 ksh
  Art. 156 .  W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zgodnie z...
 • Art. 157. ksh
  Art. 157. § 1.  Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać: 1) firmę i siedzibę spółki,   2) przedmiot...
 • Art. 158. ksh
  Art. 158. § 1 . Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa...
 • Art. 159. ksh
  Art. 159.   Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia...
 • Art. 160. ksh
  Art. 160. § 1.  Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie ,,spółka z ograniczoną...
 • Art. 161. ksh
  Art. 161. § 1.  Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w...
 • Art. 162 ksh
  Art. 162 . W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki...
 • Art. 163. ksh
  Art. 163.  Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się: 1) zawarcia umowy spółki,   2) wniesienia przez...
 • Art. 164. ksh
  Art. 164. § 1 . Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki...
 • Art. 165. ksh
  Art. 165.  W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego sąd rejestrowy wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do jego...
 • Art. 166. ksh
  Art. 166. § 1.  Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres...
 • Art. 167. ksh
  Art. 167. § 1.  Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: 1) umowę spółki,   2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na...
 • Art. 168. ksh
  Art. 168.  Wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 166 § 1 i § 2 zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do...
 • Art. 169. ksh
  Art. 169.  Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy...
 • Art. 170. ksh
  Art. 170. § 1 . Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie określonym w art. 169 albo postanowienie sądu odmawiające...
 • Art. 171. ksh
  Art. 171.  Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony...
 • Art. 172. ksh
  Art. 172. § 1 . Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z...
 • Art. 173. ksh
  Art. 173.  § 1.  W przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce,...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 157. ksh
  Art. 157. § 1.  Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać: 1) firmę i siedzibę spółki,   2) przedmiot...
 • Art. 168. ksh
  Art. 168.  Wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 166 § 1 i § 2 zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do...
 • Art. 172. ksh
  Art. 172. § 1 . Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z...
 • Art. 185. ksh
  Art. 185. § 1.  Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału, którego zbycie umowa spółki uzależnia od zgody spółki lub w...
 • Art. 189. ksh
  Art. 189. § 1 . W czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom wniesionych wkładów tak w całości, jak i w części, chyba że...
Ostatnie wątki na forum