Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ III Spółka komandytowa
 • Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich
 • Art. 111. ksh
  Art. 111.  Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej.
 • Art. 112. ksh
  Art. 112. § 1.  Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. § 2.  W przypadku...
 • Art. 113. ksh
  Art. 113.  Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania...
 • Art. 114. ksh
  Art. 114.  Kto przystępuje do spółki w charakterze komandytariusza, odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania...
 • Art. 115. ksh
  Art. 115.  Jeżeli umowa spółki dopuszcza przyjęcie do spółki nowego komplementariusza, dotychczasowy komandytariusz może uzyskać status...
 • Art. 116. ksh
  Art. 116.  W przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny...
 • Art. 117. ksh
  Art. 117.  Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa...
 • Art. 118. ksh
  Art. 118. § 1.  Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. § 2.  Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu...
 • Art. 119. ksh
  Art. 119.  Postanowienia umowy niezgodne z przepisami niniejszego rozdziału nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich  
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 105. ksh
  Art. 105.  Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki,   2) przedmiot działalności spółki,   3) czas...
 • Art. 114. ksh
  Art. 114.  Kto przystępuje do spółki w charakterze komandytariusza, odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania...
 • Art. 116. ksh
  Art. 116.  W przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny...
Ostatnie wątki na forum