Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ II Spółka partnerska
 • Rozdział 3 Rozwiązanie spółki
 • Art. 98. ksh
  Art. 98. § 1.  Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,   2) jednomyślna uchwała wszystkich...
 • Art. 99. ksh
  Art. 99.  Przepisy art. 59-62 i art. 64-66 stosuje się w przypadku: 1) śmierci partnera,   2) ogłoszenia upadłości partnera,  ...
 • Art. 100. ksh
  Art. 100. § 1 . W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z...
 • Art. 101. ksh
  Art. 101.  Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, z...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 87. ksh
  Art. 87. § 1.  Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88...
 • Art. 93. ksh
  Art. 93. § 1.  Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i...
 • Art. 96. ksh
  Art. 96. § 1.  Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. § 2.  Pozbawienie...
Ostatnie wątki na forum