Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Rozdział 6 Rozwiązanie i likwidacja spółki
 • Art. 270. ksh
  Art. 270.  Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,   2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki...
 • Art. 271. ksh
  Art. 271.  Poza przypadkami, o których mowa w art. 21, sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki: 1) na żądanie wspólnika lub...
 • Art. 272. ksh
  Art. 272.  Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.
 • Art. 273 ksh
  Art. 273 . Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu...
 • Art. 274. ksh
  Art. 274. § 1.  Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez...
 • Art. 275. ksh
  Art. 275. § 1.  Do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów spółki, praw i obowiązków wspólników, jeżeli...
 • Art. 276. ksh
  Art. 276. § 1.  Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. § 2.  Jeżeli...
 • Art. 277. ksh
  Art. 277. § 1.  Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób...
 • Art. 278. ksh
  Art. 278.  W przypadku uchylenia likwidacji, likwidatorzy powinni tę okoliczność zgłosić do sądu rejestrowego.
 • Art. 279 ksh
  Art. 279 . Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich...
 • Art. 280. ksh
  Art. 280.  Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.
 • Art. 281. ksh
  Art. 281. § 1 . Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do...
 • Art. 282. ksh
  Art. 282. § 1 . Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić...
 • Art. 283. ksh
  Art. 283. § 1.  W granicach swoich kompetencji, określonych w art. 282 § 1, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz...
 • Art. 284. ksh
  Art. 284. § 1.  Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. § 2. W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura.
 • Art. 285. ksh
  Art. 285.  Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których...
 • Art. 286. ksh
  Art. 286. § 1 . Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed...
 • Art. 287. ksh
  Art. 287. § 1.  Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać...
 • Art. 288. ksh
  Art. 288. § 1.   Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między...
 • Art. 289. ksh
  Art. 289. § 1.  W przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia...
 • Art. 290 ksh
  Art. 290 . O rozwiązaniu spółki likwidator albo syndyk zawiadamia właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 159. ksh
  Art. 159.   Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia...
 • Art. 171. ksh
  Art. 171.  Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony...
 • Art. 178. ksh
  Art. 178. § 1.  Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do...
 • Art. 184. ksh
  Art. 184. § 1.  Współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za świadczenia...
 • Art. 192. ksh
  Art. 192.   Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o...
Ostatnie wątki na forum