Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Rozdział 3 Organy spółki
 • Art. 201. ksh
  Art. 201. § 1 . Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. § 2.  Zarząd składa się z jednego albo większej liczby...
 • Art. 202. ksh
  Art. 202. § 1.  Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników...
 • Art. 203. ksh
  Art. 203. § 1.  Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub...
 • Art. 204. ksh
  Art. 204. § 1.  Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i...
 • Art. 205. ksh
  Art. 205. § 1.  Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych...
 • Art. 206. ksh
  Art. 206. § 1.   Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach...
 • Art. 207 ksh
  Art. 207 . Wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym dziale, w umowie spółki oraz, jeżeli umowa...
 • Art. 208. ksh
  Art. 208. § 1.  Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej, do wzajemnych stosunków członków zarządu stosuje...
 • Art. 209. ksh
  Art. 209.  W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do...
 • Art. 210. ksh
  Art. 210. § 1.   W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik...
 • Art. 211. ksh
  Art. 211. § 1.  Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce...
 • Art. 212. ksh
  Art. 212. § 1.  Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w...
 • Art. 213. ksh
  Art. 213. § 1 . Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. § 2.  W spółkach, w których...
 • Art. 214. ksh
  Art. 214. § 1 . Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca...
 • Art. 215. ksh
  Art. 215. § 1.  Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. § 2.  Umowa...
 • Art. 216. ksh
  Art. 216. § 1.  Członków rady nadzorczej powołuje się na rok, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. § 2.  Uchwałą wspólników...
 • Art. 217 ksh
  Art. 217 . Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych i odwoływanych według tych samych zasad, co...
 • Art. 218. ksh
  Art. 218. § 1.  Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandaty członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej wygasają z dniem odbycia...
 • Art. 219. ksh
  Art. 219. § 1 . Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. § 2.  Rada...
 • Art. 220. ksh
  Art. 220.  Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności stanowić, że zarząd jest obowiązany uzyskać...
 • Art. 221. ksh
  Art. 221. § 1 . Do obowiązków komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1, i wniosków zarządu...
 • Art. 222. ksh
  Art. 222. § 1.  Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej...
 • Art. 223. ksh
  Art. 223.  Sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, może,...
 • Art. 224. ksh
  Art. 224.  Członkowie organów spółki są zobowiązani udzielać biegłemu rewidentowi żądanych wyjaśnień oraz zezwolić mu na przeglądanie...
 • Art. 225. ksh
  Art. 225.  Biegły rewident składa swoje sprawozdanie sądowi rejestrowemu, który przesyła jego odpis żądającemu zbadania rachunkowości...
 • Art. 226. ksh
  Art. 226. § 1 . Wynagrodzenie biegłego rewidenta określa sąd rejestrowy. § 2.  Koszty badania rachunkowości oraz działalności spółki...
 • Art. 227. ksh
  Art. 227. § 1.  Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. § 2.  Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być...
 • Art. 228. ksh
  Art. 228.  Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub umowie spółki, wymaga: 1) rozpatrzenie i...
 • Art. 229. ksh
  Art. 229.  Umowa o nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną...
 • Art. 230. ksh
  Art. 230.   Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału...
 • Art. 231. ksh
  Art. 231. § 1.  Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego....
 • Art. 232. ksh
  Art. 232.  Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym dziale lub umowie spółki, a także...
 • Art. 233. ksh
  Art. 233. § 1.  Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę...
 • Art. 234. ksh
  Art. 234. § 1 . Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie wskazuje innego miejsca na terytorium...
 • Art. 235. ksh
  Art. 235. § 1.  Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. § 2 . Rada nadzorcza, jak również komisja rewizyjna mają prawo zwołania...
 • Art. 236. ksh
  Art. 236. § 1.  Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania...
 • Art. 237. ksh
  Art. 237. § 1.  Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie...
 • Art. 238. ksh
  Art. 238. § 1.   Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co...
 • Art. 239. ksh
  Art. 239. § 1.  W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany...
 • Art. 240. ksh
  Art. 240.  Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest...
 • Art. 241. ksh
  Art. 241.  Jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej, zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na...
 • Art. 242. ksh
  Art. 242. § 1.  Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. § 2.  ...
 • Art. 243. ksh
  Art. 243. § 1.  Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz...
 • Art. 244. ksh
  Art. 244.  Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał...
 • Art. 245. ksh
  Art. 245.  Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej.
 • Art. 246. ksh
  Art. 246. § 1.  Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części...
 • Art. 247. ksh
  Art. 247. § 1.  Głosowanie jest jawne. § 2.  Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków...
 • Art. 248. ksh
  Art. 248. § 1.   Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej...
 • Art. 249. ksh
  Art. 249. § 1.  Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu...
 • Art. 250. ksh
  Art. 250.  Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników przysługuje: 1) zarządowi, radzie nadzorczej, komisji...
 • Art. 251. ksh
  Art. 251.  Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie...
 • Art. 252. ksh
  Art. 252. § 1.  Osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o...
 • Art. 253. ksh
  Art. 253. § 1 . W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały wspólników pozwaną spółkę reprezentuje zarząd,...
 • Art. 254. ksh
  Art. 254. § 1.  Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi wspólnikami oraz w...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 151. ksh
  Art. 151. § 1.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie...
 • Art. 154. ksh
  Art. 154. § 1.   Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych. § 2.   Wartość nominalna udziału nie może być...
 • Art. 156 ksh
  Art. 156 .  W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zgodnie z...
 • Art. 159. ksh
  Art. 159.   Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia...
 • Art. 176. ksh
  Art. 176. § 1.  Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć...
Ostatnie wątki na forum