Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
K 9/08 Wyrok z dnia 2010-01-26
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Z.U. 2010 / 1A / 4
K 8/08 Wyrok z dnia 2010-03-18
Zasady obrotu gruntami rolnymi
Z.U. 2010 / 3A / 23
K 6/08 Wyrok z dnia 2009-04-21
Wymogi formalne upoważnienia do wydawania rozporządzeń
Z.U. 2009 / 4A / 52
K 5/08 Postanowienie z dnia 2008-11-25
Z.U. 2008 / 9A / 0
K 5/08 Postanowienie z dnia 2008-11-25
Z.U. 2008 / 9A / 169
K 36/08 Wyrok z dnia 2009-07-16
Zasady zwalniania podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących
Z.U. 2009 / 7A / 111
K 35/08 Wyrok z dnia 2011-03-16
Z.U. 2011 / 2A / 10
K 35/08 Wyrok z dnia 2011-03-16
Z.U. 2011 / 2A / 11
K 35/08 Wyrok z dnia 2011-03-16
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 11
K 34/08 Postanowienie z dnia 2009-03-03
Z.U. 2009 / 3A / 30
K 32/08 Wyrok z dnia 2009-10-29
Pozbawienie jednostki samorządu terytorialnego udziału w postępowaniu sądowoadministra-cyjnym w zakresie podatków
Z.U. 2009 / 9A / 139
K 31/08 Wyrok z dnia 2009-07-09
Ograniczenie prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym w stosunku do żołnierzy, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Z.U. 2009 / 7A / 107
K 29/08 Postanowienie z dnia 2011-03-08
Z.U. 2011 / 2A / 14
K 29/08 Postanowienie z dnia 2011-03-08
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 14
K 28/08 Wyrok z dnia 2009-03-31
Upoważnienie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej do ustalenia w drodze rozporządzenia zakresów i warunków ułatwiania przez pracodawców podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
Z.U. 2009 / 3A / 28
nowsze 1 2
  • Adres publikacyjny: