Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

Repertoria obowiązujące w Trybunale Konstytucyjnym
K   do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie
Kp   do rejestrowania wniosków Prezydenta Rzeczypospolitej o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustaw przed ich podpisaniem albo umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją
Kw   spraw wszczętych z inicjatywy własnej Trybunału
P   do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą
Pp   do rejestrowania wniosków dotyczących stwierdzenia zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych
S   do rejestrowania postanowień Trybunału sygnalizujących uchybienia lub luki w prawie
SK   do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu)
T   postanowienia o odmowie nadania wnioskowi dalszego biegu
Ts   do rejestrowania skarg konstytucyjnych podlegających wstępnemu rozpoznaniu
Tw   do rejestrowania wniosków organów i organizacji, wymienionych w art. 191 ust. l pkt 3-5 Konstytucji podlegających wstępnemu rozpoznaniu
U   do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami
Uw   spraw wszczętych z inicjatywy własnej Trybunału
W   uchwały i postanowienia w przedmiocie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw (1990-1997)
  • Adres publikacyjny: