Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/12
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 35, rok: 12
sygnaturaopispublikacja
K 35/12 Wyrok z dnia 2013-09-24
Upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia kwestii warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Dz.U. 2013..1191 z dnia 2013-10-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 94
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: