Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
5829 2014-10-21 XVII AmC 538/12
"W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w terminie wskazanym powyżej, Operator ma prawo do naliczenia lub obciążenia Abonenta karą umowną, równą odtworzeniowej wartości...
Usługi telekomunikacyjne
5794 2014-08-27 XVII AmC 732/12
"Realizacja Umowy może być uwarunkowana uiszczeniem jednorazowej opłaty instalacyjnej lub aktywacyjnej za Usługę wymienioną w Umowie. Opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na sposób rozwiązania Umowy"
Usługi telekomunikacyjne
5709 2014-06-03 XVII AmC 9804/12
"W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się (...) nie używać kart SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści podobnej, ale o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób,...
Usługi telekomunikacyjne
5703 2014-05-26 XVII AmC 6087/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu przez Abonenta do Elektronicznych Kanałów Komunikacji w przypadku, gdy ograniczenie lub brak możliwości dostępu do Elektronicznych Kanałów Komunikacji nie wynika...
Usługi telekomunikacyjne
5702 2014-05-26 XVII AmC 6084/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora (takimi jak: działanie siły wyższej, przyczyny leżące po stronie Abonenta, itp.)"
Usługi telekomunikacyjne
5699 2014-05-26 XVII AmC 6082/12
"Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie postanowień Regulaminu (...) wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora, do których zalicza się w szczególności"
Usługi telekomunikacyjne
5603 2014-03-25 VI ACa 1077/13
"Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi około 21 dni roboczych plus czas przesyłek"
Usługi telekomunikacyjne
5602 2014-03-25 XVII AmC 1585/12
"Firma ServCom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonania naprawy"
Usługi telekomunikacyjne
5601 2014-03-25 XVII AmC 1585/12
"Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w możliwie jak najkrótszym okresie od daty przyjęcia produktu do Punktu Serwisowego ServCom"
Usługi telekomunikacyjne
5533 2014-02-04 XVII AmC 5740/11
"Za okres wstrzymania Usług(i) Abonentowi nie przysługuje prawo roszczeń odszkodowawczych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług(i), w tym obniżenia Opłaty za okres wstrzymania"
Usługi telekomunikacyjne
5282 2013-09-20 XVII AmC 2190/12
"Oświadczenia Operatora skierowane do Abonenta pod adres jego (...) miejsca zamieszkania wskazany w umowie lub w zawiadomieniu o zmianie adresu, w przypadku ich nie odebrania, wywołuje skutki prawne w dacie awiza"
Usługi telekomunikacyjne
5161 2013-08-12 XVII AmC 5742/11
"W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Umowy nie obejmuje utraconych korzyści przez Abonenta i limitowane jest postanowieniami Regulaminu i Umowy"
Usługi telekomunikacyjne
5002 2013-06-26 XVII AmC 1573/12
"Abonent wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Operatora, wynikających z Umowy i regulaminu na osoby trzecie"
Usługi telekomunikacyjne
4916 2013-06-17 XVII AmC 3774/12
"W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną pod wskazanym adresem uważa się za doręczoną"
Usługi telekomunikacyjne
4914 2013-06-17 XVII AmC 3508/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od operatora przerwy i następstwa przerw w świadczeniu usługi"
Usługi telekomunikacyjne
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: