Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Telewizja kablowa i satelitarna
numer data wpisu postanowienie branża
2402 2011-07-04 XVII AmC 1070/09
"W przypadku nie poinformowania przez Abonenta o zmianie adresu dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy doręczenia dokonane na adres podany w Umowie uważa się za skuteczne"
Telewizja kablowa i satelitarna
1791 2009-12-21 XVII AmC 54/08
"W przypadku korzystania przez abonenta w sposób nieuprawniony z usług operatora nie objętych umową lub umożliwienia przez abonenta korzystania przez nieuprawnione osoby trzecie z usług operatora za pomocą przyłącza sieciowego...
Telewizja kablowa i satelitarna
1790 2009-12-21 XVII AmC 54/08
"Zapisy § 2 ust 4,5,6 wiążą abonenta niezależnie od obowiązywania bądź nieobowiązywania umowy w każdym czasie w wypadku naruszenia postanowień § 2 ust 5,6 regulaminu przez abonenta niezależnie od przyczyn naruszenia, abonent...
Telewizja kablowa i satelitarna
1563 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"W przypadku zaistnienia trudności technicznych uniemożliwiających CATV Sp. z o. o. przyłączenie nowego Abonenta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia."
Telewizja kablowa i satelitarna
1562 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"W przypadku, o którym mowa w pkt 6.4.3, Operator może domagać się ponadto przywrócenia stanu poprzedniego oraz odszkodowania."
Telewizja kablowa i satelitarna
1561 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.4.2, Operator może domagać się ponadto od Abonenta zapłacenia odszkodowania w wysokości abonamentu za okres korzystania przez osobę trzecią z sygnału, nie mniej jednak, niż za trzy miesiące."
Telewizja kablowa i satelitarna
1560 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"Operatorowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: (...) z przyczyn technicznych lub innych ważnych względów jej wykonywanie będzie niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione."
Telewizja kablowa i satelitarna
1559 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"Za usunięcie usterek w lokalu Abonenta, wynikających z przyczyn innych, niż wady fizyczne instalacji (...) pobierana jest opłata według stawek określonych w obowiązującym cenniku Operatora."
Telewizja kablowa i satelitarna
1558 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"Wszelkie modyfikacje i zmiany przyłącza mogą być wykonywane tylko przez przedstawicieli Operatora. Ryzyka uszkodzenia lub utraty przyłącza spoczywa na Abonencie."
Telewizja kablowa i satelitarna
1337 2008-02-19 Sygn. akt XVII AmC 163/05
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i awarie powstałe w wyniku zdarzeń losowych (...) pozostających poza wpływem i kontrolą Operatora (np. wyładowania atmosferyczne, awarie urządzeń nadawczych nadawców itp."
Telewizja kablowa i satelitarna
1336 2008-02-19 Sygn. akt XVII AmC 163/05
"W przypadku awarii Sieci Abonent ma prawo do proporcjonalnego zwrotu Opłaty abonamentowej, jeżeli w wyniku takiej awarii Abonent pozbawiony został całkowicie odbioru sygnału obejmującego wykupiony Pakiet programów dłużej niż...
Telewizja kablowa i satelitarna
1335 2008-02-19 Sygn. akt XVII AmC 163/05
"Jeżeli taka przerwa potrwa dłużej niż 48 godzin Abonent będzie miał prawo do zwrotu proporcjonalnej części Opłaty abonamentowej."
Telewizja kablowa i satelitarna
1334 2008-02-19 Sygn. akt XVII AmC 163/05
"Operator może zmienić zawartość Pakietu programów. O zmianie zawartości Pakietu programów Operator powiadomi Abonenta przez kanał informacyjny ŚTK z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem (...)"
Telewizja kablowa i satelitarna
1236 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 53/04
"W przypadku nieterminowych opłat lub ich części operator ma prawo naliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 20% kwoty zaległości w opłatach."
Telewizja kablowa i satelitarna
1235 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 53/04
"W przypadku wystąpienia zaległości w uiszczeniu opłaty abonamentowej operator ma prawo rozwiązać umowę w trybie określonym w par. 4 ust. 2."
Telewizja kablowa i satelitarna
nowsze 1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: