Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Telewizja kablowa i satelitarna
numer data wpisu postanowienie branża
618 2006-03-13 Sygn. akt XVII Amc 122/03
"W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie sygnał zostanie odłączony od gniazda. W przypadku wyrażenia przez użytkownika chęci z dalszego korzystania z sygnału, wykonawca dokona przyłączenia po zapłaceniu zaległości i...
Telewizja kablowa i satelitarna
571 2005-11-04 Sygn. akt XVII Amc 15/03
"Operator Cyfry+ z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych może wprowadzić zmiany liczby i rodzaju Programów wchodzących w skład poszczególnych pakietów wymienionych, odpowiednio w...
Telewizja kablowa i satelitarna
565 2005-11-04 Sygn. akt XVII Amc 57/03
"Właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z regulaminu świadczenia usług jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora"
Telewizja kablowa i satelitarna
564 2005-11-04 Sygn. akt XVII Amc 57/03
"Abonent wyraża zgodę na przejście praw i obowiązków wynikających z umowy na podmiot wskazany przez Operatora"
Telewizja kablowa i satelitarna
563 2005-11-04 Sygn. akt XVII Amc 57/03
"Operator zastrzega sobie prawo do przerw w dostarczaniu sygnału spowodowanych konserwacją lub modernizacją sieci nie dłuższych jednorazowo niż 6 godzin w kwartale i nie więcej niż trzy doby w kwartale. Przekroczenie wskazanego...
Telewizja kablowa i satelitarna
562 2005-11-04 Sygn. akt XVII Amc 57/03
"Abonent nie może dokonywać samowolnie żadnych potrąceń z opłat ustalonych przez Operatora"
Telewizja kablowa i satelitarna
503 2005-08-25 Sygn. akt XVII Amc 52/04
"Abonent może uiścić opłatę miesięczną z góry za miesiące przyszłe nie więcej niż 12 miesięcy. Nie gwarantuje to Abonentowi zachowania wysokości opłaty na poziomie obowiązującym w miesiącu dokonania wpłaty. Abonent zobowiązuje...
Telewizja kablowa i satelitarna
502 2005-08-25 Sygn. akt XVII Amc 52/04
"Za okres braku sygnału wynikającego z awarii trwającej dłużej niż dwa kolejne dni Abonentowi przysługuje prawo do obniżenia opłaty miesięcznej o 1/30 za każdy następny dzień"
Telewizja kablowa i satelitarna
501 2005-08-25 Sygn. akt XVII Amc 52/04
"Ewentualne spory między stronami umowy, których strony nie załatwią ugodowo w ciągu 14 dni od daty przystąpienia do negocjacji, rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora"
Telewizja kablowa i satelitarna
500 2005-08-25 Sygn. akt XVII Amc 52/04
"Za okres braku świadczenia usługi konserwacji i rtv wynikającej z awarii trwającej dłużej niż dwa kolejne dni Abonentowi przysługuje prawo do obniżenia opłaty miesięcznej o 1/30 za każdy następny dzień"
Telewizja kablowa i satelitarna
499 2005-08-25 Sygn. akt XVII Amc 52/04
"Ponowne świadczenie przez Operatora usługi konserwacji i rtv może nastąpić po: 1) uregulowaniu zaległości z tytułu opłat za wykonanie przez Operatora usługi wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, 2) uregulowaniu opłaty...
Telewizja kablowa i satelitarna
498 2005-08-25 Sygn. akt XVII Amc 52/04
"Operator może dezaktywować gniazdo abonenckie i zaprzestać świadczenia usług konserwacji i rtv jeżeli Abonent: a) zalega z uiszczeniem opłaty miesięcznej co najmniej 15 dni po terminie wskazanym w par. 7"
Telewizja kablowa i satelitarna
402 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 2/04
"Abonent zezwala Operatorowi na przelanie wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na dowolny podmiot trzeci, bez dodatkowej zgody Abonenta"
Telewizja kablowa i satelitarna
401 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 2/04
"O zmianie opłaty Operator jest zobowiązany poinformować Abonenta z czternastodniowym wypowiedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na kanale informacyjno-planszowym, w formie ogłoszeń za budynkach lub pisemnie. Za takie...
Telewizja kablowa i satelitarna
400 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 2/04
"Zmiana opłaty nie powoduje konieczności zmiany umowy"
Telewizja kablowa i satelitarna
1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: