Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Telewizja kablowa i satelitarna
numer data wpisu postanowienie branża
1234 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 53/04
"Uchybienie 7 dniowemu terminowi zwrotu dekodera w razie rozwiązania umowy skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł. Zwrot uszkodzonego dekodera, którego naprawa nie jest możliwa skutkuje zobowiązaniem...
Telewizja kablowa i satelitarna
1233 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 53/04
"W przypadku nieterminowych lub niezgodnych z obowiązującą stawką opłat operator ma prawo nałożyć opłatę manipulacyjną w wysokości 20% kwoty zaległości w opłatach."
Telewizja kablowa i satelitarna
1210 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 74/04
"Jeżeli przerwy w świadczeniu Usługi Radia i Telewizji Kablowej wystąpiły z ważnych przyczyn, a ich łączny czas w Okresie Rozliczeniowym był krótszy od 48 godzin, rekompensata Abonentowi nie przysługuje."
Telewizja kablowa i satelitarna
1209 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 74/04
"Operator dokonuje konfiguracji Terminala i/lub Sprzętu Operatora, w okresie niezbędnym do stwierdzenia prawomocności podłączenia. Abonent przez podpisanie umowy Abonenckiej wyraża zgodę na dokonanie przez Operatora...
Telewizja kablowa i satelitarna
1084 2007-03-27 Sygn. akt XVII AmC 90/05
"W przypadku odłączenia sygnału z lokalu z winy abonenta jego ponowne podłączenie nastąpi po uregulowaniu zaległości i wniesieniu opłaty za ponowną aktywację (ponowna aktywacja - wznowienie dostarczania sygnału telewizji...
Telewizja kablowa i satelitarna
1083 2007-03-27 Sygn. akt XVII AmC 90/05
"Jeżeli abonent nie zgadza się na proponowane zmiany może wypowiedzieć umowę zgodnie § 9 ust. 1 i 3 niniejszego Regulaminu"
Telewizja kablowa i satelitarna
1082 2007-03-27 Sygn. akt XVII AmC 90/05
"Operator ma prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych, informując o tym pisemnie minimum na miesiąc przed datą jej wprowadzenia"
Telewizja kablowa i satelitarna
1081 2007-03-27 Sygn. akt XVII AmC 90/05
"Operator może zmienić zawartość Pakietu programów. O zmianie zawartości pakietu programów operator powiadomi abonenta poprzez kanał informacyjny ŚTK, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. Abonent ma prawo wypowiedzieć...
Telewizja kablowa i satelitarna
1022 2007-02-19 Sygn. akt XVII AmC 55/06
"Operator Cyfry+ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści programów, oraz zmian liczby i rodzaju programów wchodzących w skład poszczególnych pakietów wymienionych, odpowiednio w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do...
Telewizja kablowa i satelitarna
714 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 38/02
"Po wygaśnięciu umowy, w terminie do 70 dni od otrzymania przez operatora Cyfry+ formularza zwrotu sprzętu potwierdzonego, podpisanego i opatrzonego pieczęcią przez autoryzowanego dystrybutora i przesłanego przez abonenta pod...
Telewizja kablowa i satelitarna
710 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 7/03
"Abonent, który przy zawarciu umowy, w ramach akcji promocyjnej otrzymał do używania antenę satelitarną w wypadku, gdy po upływie pierwszego 12-miesięcznego okresu umowy zawartej na okres 12 miesięcy nie przedłuży umowy na...
Telewizja kablowa i satelitarna
682 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 3/04
"Abonentowi przysługuje bonifikata opłaty miesięcznej w razie niemożności odbioru przez niego programów telewizyjnych i radiowych rozprowadzanych przez PTK w sieci telewizji kablowej przez okres dłuższy niż 7 dni z przyczyn...
Telewizja kablowa i satelitarna
681 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 3/04
"PTK zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie z sieci telewizji kablowej"
Telewizja kablowa i satelitarna
680 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 3/04
"PTK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych i radiowych rozprowadzanych w sieci telewizji kablowej wynikające z przyczyn niezależnych od PTK, a w szczególności występujących poza siecią"
Telewizja kablowa i satelitarna
665 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 86/04
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać przy zakładaniu instalacji TV-SAT, w szczególności powstałe na skutek wyboru nietypowego miejsca instalacji"
Telewizja kablowa i satelitarna
1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: