Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
5998 2015-02-20 XVII AmC 7191/12
"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów...
Turystyka
5896 2014-12-05 XVII AmC 13268/12
"Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z...
Turystyka
5851 2014-11-21 XVII AmC 1154/11
"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21...
Turystyka
5840 2014-11-12 XVII AmC 6100/12
"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"
Turystyka
5824 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób...
Turystyka
5823 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w imprezie tylko ze swoimi opiekunami"
Turystyka
5742 2014-08-05 XVII AmC 5388/12
"W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny imprezy wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje...
Turystyka
5668 2014-05-20 XVII AmC 5317/12
"Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki okoliczności, za które USŁUGI TURYSTYCZNE Beata Pawlikowska - Biuro Turystyczne nie ponosi odpowiedzialności, jak np. przymusowe postoje na granicach, spóźnienia spowodowane złymi...
Turystyka
5621 2014-04-16 XVII AmC 5389/12
"Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia, doręczonego do Biura w dzień roboczy. W każdym wypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po...
Turystyka
5558 2014-02-24 XVII AmC 5625/11
"Biuro może odmówić zabrania na pokład samolotu/autobusu osób nietrzeźwych"
Turystyka
5557 2014-02-24 XVII AmC 5623/11
"Nie stanowi nienależytego wykonania umowy zmiana kolejności zwiedzania w programie imprezy, o ile program został wykonany w całości"
Turystyka
5555 2014-02-24 XVII AmC 5755/12
"W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty w inny sposób przez Klienta dokumentów potwierdzających i umożliwiających udział w imprezie, Organizator za wystawienie duplikatu wyżej wymienionych dokumentów, pobierze od...
Turystyka
5478 2013-12-13 XVII AmC 5629/11
"Zatem o ile uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprezę i nie będą dokonywane żadne zwroty z tytułu niewykorzystania zakupionych świadczeń"
Turystyka
5477 2013-12-13 XVII AmC 5627/11
"W przypadku, gdy zakwaterowanie nastąpi w pierwszym dniu imprezy przed godziną 14:00 lub wykwaterowanie nastąpi w ostatnim dniu imprezy po godzinie 10:00, to może wystąpić konieczność uiszczenia (u rezydenta lub bezpośrednio w...
Turystyka
5468 2013-12-13 XVII AmC 4658/12
"Kapitan samolotu/kierowca autokaru/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, (...), niestosownie zachowujące się wobec innych pasażerów. W takim przypadku, biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu...
Turystyka
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: