Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
5997 2015-02-20 XVII AmC 13568/12
"W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25% wartości wycofanego zamówienia oraz koszty transportu"
Usługi internetowe
5631 2014-05-09 XVII AmC 10955/12
"Korzystanie z Usługi Usnet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru...
Usługi internetowe
5519 2014-02-04 XVII AmC 515/09
"Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej"
Usługi internetowe
5300 2013-10-04 XVII AmC 11003/12
"Firma Ekodab nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek powstałe z winy spedytora"
Usługi internetowe
5299 2013-09-26 XVII AmC 5394/11
"W okresie przerwania, zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług przez Internet Serwis opłata za świadczone usługi jest naliczana oraz jest należna od abonenta w pełnej wysokości zgodnie z umową i cennikiem"
Usługi internetowe
5298 2013-09-26 XVII AmC 5393/11
"Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z wyłączeniem sytuacji kiedy nastąpiło ono z jednego z powodów: przyczyny leżące po stronie podmiotów osób trzecich"
Usługi internetowe
5218 2013-08-20 XVII AmC 3501/12
"Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w przypadku, gdy wynika to z (...) innych przyczyn niezależnych od Operatora"
Usługi internetowe
5217 2013-08-20 XVII AmC 3501/12
"W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej Umowy nie obejmuje utraconych korzyści przez Abonenta"
Usługi internetowe
5095 2013-08-02 XVII AmC 736/12
"Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową lub powolną transmisją,...
Usługi internetowe
5051 2013-07-18 XVII AmC 5774/11
"W terminie 5 dni roboczych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązuje się zwrócić Urządzenie Abonenckie Dostawcy Usług w stanie nie gorszym niż wynikającym z normalnej eksploatacji, dostarczając go na...
Usługi internetowe
5050 2013-07-18 XVII AmC 5771/11
"Abonent zobowiązuje się do zwrotu kosztów pocztowych, ponoszonych przez Dostawcę Usługi z tytułu wezwań do zapłaty"
Usługi internetowe
5049 2013-07-18 XVII AmC 5768/11
"W przypadku zalegania przez Abonenta z zapłatą opłat abonamentowych lub ich części za 2 okresy rozliczeniowe Dostawca Usług jest uprawniony do odłączenia Abonentowi usługi i rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu...
Usługi internetowe
5048 2013-07-18 XVII AmC 5766/11
"30 zł - opłata za ponowną aktywację usługi zawieszonej z powodu opóźnienia Abonenta z opłatą całości lub części opłat abonamentowych, aktywacyjnych lub innych opłat określonych w Cenniku"
Usługi internetowe
5047 2013-07-18 XVII AmC 5764/11
"6 zł - opłata za powiadomienie Abonenta o zaległościach"
Usługi internetowe
5038 2013-07-18 XVII AmC 4360/12
"AWACOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną...
Usługi internetowe
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: