Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
5037 2013-07-18 XVII AmC 4359/12
"W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust.1, w zakresie adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej wszelka korespondencja nadana przez AWACOM na dotychczasowy adres uważa się za prawidłowo doręczoną"
Usługi internetowe
4972 2013-06-19 XVII AmC 2140/12
"Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane (...) awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowały one utratę danych na Kontach Użytkowników"
Usługi internetowe
4820 2013-06-07 XVII AmC 1575/12
"Nie stanowią naruszenia Umowy krótkotrwałe przerwy w świadczeniu Usługi dostępu do Sieci lub pogorszenie jakości trwające nie dłużej niż 24 godziny spowodowane prowadzonymi przez Operatora pracami konserwacyjnymi i...
Usługi internetowe
4783 2013-05-29 XVII AmC 5667/11
"Operator odpowiada wobec Abonenta za poniesioną przez niego stratę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści (...)"
Usługi internetowe
4782 2013-05-29 XVII AmC 5666/11
"Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Sieci oraz Sieci Użytkowników, w przypadku powtarzającego się z dużą częstotliwością przeciążenia Sieci"
Usługi internetowe
4781 2013-05-29 XVII AmC 5665/11
"Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. O zmianie Cennika Abonent zostanie powiadomiony w okresie minimum 30 dni przez datą jego obowiązywania"
Usługi internetowe
4780 2013-05-29 XVII AmC 5664/11
"Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie jest traktowana jako zmiana warunków Umowy. O zmianie regulaminu Abonent zostanie powiadomiony w okresie minimum 30 dni przed datą jego obowiązywania"
Usługi internetowe
4779 2013-05-29 XVII AmC 4346/12
"SK-TB ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu działalności osób trzecich"
Usługi internetowe
4778 2013-05-29 XVII AmC 4345/12
"SK-TB nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem łączności"
Usługi internetowe
4743 2013-05-24 XVII AmC 3251/12
"W przypadku niedopełnienia przez Abonenta tego obowiązku wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod dotychczasowy adres korespondencyjny będzie uznana za skutecznie doręczoną ze wszystkimi konsekwencjami dla Abonenta"
Usługi internetowe
4696 2013-05-22 XVII AmC 5442/11
"Firma Wieczor-Net nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów, oprogramowania lub danych zwartych w terminali abonenckim, do których mogło dojść w trakcie konfigurowania i podłączania terminalu...
Usługi internetowe
4695 2013-05-22 XVII AmC 5442/11
"W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy Firma Wieczor-Net i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 (trzy) dni robocze Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty...
Usługi internetowe
4694 2013-05-22 XVII AmC 5442/11
"Firma Wieczor-Net uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując umowę"
Usługi internetowe
4693 2013-05-22 XVII AmC 3026/12
"W przypadku naruszenia przez Abonenta obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 5.1 lit. b), e), f), j), Abonent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w wysokości 1000,00 zł"
Usługi internetowe
4692 2013-05-22 XVII AmC 3027/12
"Za niewykonanie lub nienależyte usług Operator ponosi względem Abonenta odpowiedzialność w granicach rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści"
Usługi internetowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: