Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
4330 2013-03-07 XVII AmC 5772/11
"W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelkie korespondencje wysłane pod wskazany adres uważa się za doręczone (...)"
Usługi internetowe
4287 2013-02-22 XVII AmC 5948/11
"Ponadto wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod dotychczasowy adres uważa się za prawidłowo doręczoną ze wszystkimi tego konsekwencjami"
Usługi internetowe
4285 2013-02-22 XVII AmC 3503/12
"Abonent wyraża zgodę na przeniesienie przez Intertele S.A. praw na inną spółkę"
Usługi internetowe
4284 2013-02-22 XVII AmC 3503/12
"Intertele S.A. nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi (...)"
Usługi internetowe
4252 2013-02-13 XVII AmC 5767/11
"61 zł - Opłata przyłączeniowa za ponowne podłączenie po rozwiązaniu umowy"
Usługi internetowe
4236 2013-02-13 XVII AmC 5773/11
"Nie dostarczenie rachunku / faktury lub innego dokumentu nie zwalnia Abonenta z obowiązku wnoszenia stałej Opłaty Abonamentowej wynikającej z zawartej Umowy i w terminie przewidzianym w Umowie"
Usługi internetowe
4207 2013-01-31 XVII AmC 1674/11
"Jeśli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby Operatora są spowodowane awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż cztery następujące po sobie dni, wówczas abonament zostanie...
Usługi internetowe
4206 2013-01-31 XVII AmC 1675/11
"Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją,...
Usługi internetowe
4188 2013-01-17 XVII AmC 5686/11
"Abonent nie może samowolnie dokonywać potrąceń od opłaty abonamentowej ani jakichkolwiek wymagalnych należności względem Dostawcy"
Usługi internetowe
4187 2013-01-17 XVII AmC 5685/11
"Za opóźnienia w uiszczaniu opłat (...) Limit transferu właściwy dla Opcji wybranej przez Abonenta może zostać zmniejszony do 32 kbit/s do momentu uregulowania zaległości"
Usługi internetowe
4159 2013-01-08 XVII AmC 5490/11
"W przypadku przekroczenia terminu płatności o 14 dni Operator ma prawo do ograniczenia usług internetowych, po 30 dniach do zawieszenia usług. Zawieszenie usług powstałe na skutek przekroczenia terminu płatności nie zwalnia...
Usługi internetowe
4158 2013-01-08 XVII AmC 5489/11
"Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji nieprawidłową transmisją,...
Usługi internetowe
4138 2012-12-21 XVII AmC 5746/12
"Wniesienie przez abonenta opłaty abonamentowej za okres dłuższy niż okres rozliczeniowy określony w umowie abonenckiej nie zwalnia go od obowiązku dopłaty z tytułu ewentualnego wzrostu opłaty abonamentowej, który nastąpił po...
Usługi internetowe
4137 2012-12-21 XVII AmC 5748/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane i transmitowane przez zewnętrzną sieć Internet (której elementem jest również Sieć)"
Usługi internetowe
4136 2012-12-21 XVII AmC 5747/12
"Ponowne podłączenie może nastąpić dopiero po uregulowaniu zaległych należności wraz z odsetkami i uiszczeniu opłaty za ponowne podłączenie do sieci, po wstrzymaniu usługi określonej w Cenniku lub Umowie [...]. Opłata za...
Usługi internetowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: