Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
3860 2012-10-18 XVII AmC 2183/12
"W przypadku poważnej usterki i braku dostępu do sieci przez okres ciągły dłuższy niż 24 godziny, abonament miesięczny jest pomniejszany o 1/30 abonamentu miesięcznego za każdą dobę, licząc od chwili zgłoszenia awarii u...
Usługi internetowe
3859 2012-10-18 XVII AmC 2183/12
"Usługodawca nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Abonentów"
Usługi internetowe
3858 2012-10-18 XVII AmC 2183/12
"Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z Usług nawet, jeżeli Usługodawca został...
Usługi internetowe
3857 2012-10-18 XVII AmC 4142/12
"Zwrot opłat nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym jednego miesiąca łączny czas przerw był krótszy niż 48 godzin"
Usługi internetowe
3824 2012-10-16 XVII AmC 3260/12
"Ograniczenie przez Operatora Usługi nie powoduje zawieszenia obowiązku uiszczania opłat"
Usługi internetowe
3810 2012-10-11 XVII AmC 2297/12
"Reklamacje można wnosić do 5 dni od daty zaistnienia zdarzenia"
Usługi internetowe
3809 2012-10-11 XVII AmC 2297/12
"PBKomp nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług"
Usługi internetowe
3807 2012-10-11 XVII AmC 3261/12
"Dla rozstrzygania sporów ustala się właściwy Sąd dla siedziby Operatora"
Usługi internetowe
3779 2012-10-05 XVII AmC 5591/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za: (...) Jakiekolwiek szkody poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją...
Usługi internetowe
3747 2012-09-20 XVII AmC 3516/12
"W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie oraz utracone korzyści (...)"
Usługi internetowe
3746 2012-09-20 XVII AmC 3515/12
"Zawieszenie usług powstałe na skutek przekroczenia terminu płatności nie zwalnia Abonenta z opłat abonamentowych za okres zawieszenia"
Usługi internetowe
3723 2012-09-14 XVII AmC 734/12
"Abonentowi, który ma zawieszoną usługę w dalszym ciągu będą wystawiane abonamentowe Faktury VAT tak samo jak Abonentowi z usługą niezawieszoną"
Usługi internetowe
3722 2012-09-14 XVII AmC 733/12
"Firma GreenNet nie odpowiada za przerwy w dostępie do lokalnej internetowej sieci komputerowej i międzynarodowej sieci Internet wynikłe z powodu działania osób trzecich, (...) jak też za przerwy powstałe po stronie dostawcy...
Usługi internetowe
3709 2012-09-10 XVII AmC 5823/11
"W przypadku roszczeń Abonenta dotyczących przedmiotu niniejszej umowy odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do wysokości abonamentu"
Usługi internetowe
3707 2012-09-10 XVII AmC 2163/12
"Dostawca może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie, albo udostępnienie usług lub zmienić warunki ich świadczenia bez prawa do odszkodowania lub zwrotu, zmniejszenia Opłaty Abonamentowej, jeżeli zachodzą,...
Usługi internetowe
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: