Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
4127 2012-12-13 XVII AmC 5403/11
"Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług Internetowych spowodowane: b. Przerwami w działaniu sieci innych operatorów"
Usługi internetowe
4035 2012-11-16 XVII AmC 5830/11
"Operator zastrzega sobie prawo do konserwacji sprzętu technicznego, a tym samym odłączenia Abonenta od sieci na czas możliwie najkrótszy, nie przekraczający 48 godzin"
Usługi internetowe
4034 2012-11-16 XVII AmC 5830/11
"Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystania sieci Operatora wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci. W szczególności ograniczenia, o których mowa powyżej dotyczą: dostępu...
Usługi internetowe
4033 2012-11-16 XVII AmC 5830/11
"W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług P.H.U. "SIS"sp. z o.o (...)"
Usługi internetowe
4032 2012-11-16 AmC 5488/11
"Zawieszenie usług powstałe na skutek przekroczenia terminu płatności nie zwalnia Abonenta z opłat abonamentowych za okres zawieszenia"
Usługi internetowe
4031 2012-11-16 AmC 5487/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta spowodowane niewykonaniem lub nienależycie wykonaną usługą na skutek takich okoliczności jak: a) przyczyny...
Usługi internetowe
4030 2012-11-16 AmC 5486/11
"Wszelką korespondencję adresowaną do Abonenta pod wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym"
Usługi internetowe
4029 2012-11-16 XVII AmC 521/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci Internet wynikłe z powodu działania osób trzecich"
Usługi internetowe
4028 2012-11-16 XVII AmC 518/12
"Operator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Internetu powstałe poza strukturą sieci Operatora, w szczególności za usterki powstałe w sieci szkieletowej operatorów nadrzędnych"
Usługi internetowe
4027 2012-11-16 AmC 5916/11
"7-dniowe opóźnienie w płatnościach upoważania Operatora do ograniczenia dostępu części usług bez konieczności uprzedniego powiadomienia zalegającego Abonenta. Zawieszenie świadczenia usług powstałe na skutek zaległości...
Usługi internetowe
4026 2012-11-16 AmC 5915/11
"W przypadku odmowy wydania (zwrotu) urządzenia dostępowego powierzonego Abonamentowi lub jego uszkodzenie, bądź zniszczenie, Abonent zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)"
Usługi internetowe
4025 2012-11-16 AmC 5914/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (...) poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług"
Usługi internetowe
4005 2012-11-16 XVII AmC 3004/11
"Mega.Net s.c. Bogacz nie ponosi odpowiedzialności (...) 4 w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich, których następstwem jest brak możliwości świadczenia usługi."
Usługi internetowe
3973 2012-11-15 XVII AmC 272/11
"Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie "
Usługi internetowe
3918 2012-10-30 XVII AmC 966/11
"Plecom zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty abonamentowej. O zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie co najmniej 14 dni przed jej wprowadzeniem"
Usługi internetowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: