Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
3915 2012-10-30 XVII AmC 5593/11
"Wszelkie pisemne oświadczenia lub wezwania wysłane na adres drugiej strony listem poleconym, a nie odebrane przez stronę, uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia awizowania"
Usługi internetowe
3911 2012-10-29 XVII AmC 5433/11
"Dostawca nie odpowiada za Awarie nie zgłoszone przez Abonenta"
Usługi internetowe
3881 2012-10-25 XVII AmC 5590/11
"Jeżeli przerwy w dostępie do sieci, udokumentowane przez Operatora są następstwem awarii sieci i trwają dłużej niż trzy kolejne dni to Abonent w trybie postępowania reklamacyjnego żądać może obniżenia abonamentu o 1/30...
Usługi internetowe
3880 2012-10-25 XVII AmC 5589/11
"W przypadku zalegania z opłatami Operator ma prawo ograniczyć Abonentowi dostęp do sieci. Ograniczenie takie nie powoduje zawieszenia, ani obniżenia naliczanej opłaty abonamentowej"
Usługi internetowe
3879 2012-10-25 XVII AmC 5588/11
"Abonent zobowiązany jest do zwrotu Powierzonych Urządzeń stanowiących własność Operatora bez wezwania niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni) po rozwiązaniu umowy. Niedotrzymanie przez Abonenta terminu upoważnia...
Usługi internetowe
3878 2012-10-25 XVII AmC 5587/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Sieci spowodowane (...) innymi przyczynami od niego niezależnymi, w tym szczególnie awariami lub wadliwym funkcjonowaniem łączy innych operatorów"
Usługi internetowe
3875 2012-10-25 XVII AmC 5391/11
"Wypowiedzenie umowy, nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu Abonentowi jakichkolwiek opłat, w szczególności nie wiąże się ze zwrotem opłaty aktywacyjnej"
Usługi internetowe
3873 2012-10-25 XVII AmC 5592/11
"Abonent zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia dostawcy o każdej zmianie adresu lub innych danych identyfikujących abonenta, zawartych w umowie w terminie 7 dni od daty ich zmiany. W przypadku nie dopełnienia tego...
Usługi internetowe
3869 2012-10-25 XVII AmC 5435/11
"W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysyłana przez Dostawcę, będzie uważana za skutecznie doręczoną"
Usługi internetowe
3868 2012-10-25 XVII AmC 5434/11
"Dostawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: (...) szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi"
Usługi internetowe
3867 2012-10-25 XVII AmC 5432/11
"W żadnym wypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone korzyści (...)"
Usługi internetowe
3864 2012-10-25 XVII AmC 5816/11
"Za zgłoszony brak dostępu do usług operatora powyżej 24 godzin z winy operatora, nie spowodowany przypadkami wymienionymi w § 6, Abonentowi przysługuje rabat w wysokości 1/30 miesięcznego abonamentu za każdy dzień awarii"
Usługi internetowe
3863 2012-10-25 XVII AmC 5815/11
"W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług Operatora"
Usługi internetowe
3862 2012-10-25 XVII AmC 5814/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Abonenta wynikłe podczas korzystania z jego usług"
Usługi internetowe
3861 2012-10-18 XVII AmC 2183/12
"Z przyczyn technicznych Usługodawca może czasowo przerwać świadczenie usług na rzecz Abonenta"
Usługi internetowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: