Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
3423 2012-07-30 XVII AmC 5005/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone korzyści spowodowane przerwą w udostępnianiu Usługi"
Usługi internetowe
3422 2012-07-30 XVII AmC 5004/11
"Operator ma prawo zawiesić lub ograniczyć świadczenie Usługi w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych ze strony Abonenta za okres czasu dłuższy niż jeden miesiąc. Taka przerwa w swiadczeniu Usługi nie podlega reklamacji...
Usługi internetowe
3421 2012-07-30 XVII AmC 5003/11
"W przypadku zawarcia umowy na czas określony Operator gwarantuje stały poziom ceny za usługę w okresie jej trwania jednak w przypadku wzrostu inflacji bądź zmiany stawek podatku VAT Operator zastrzega sobie prawo do...
Usługi internetowe
3417 2012-07-30 XVII AmC 5027/11
"Jeżeli wypowiedzenie Umowy Abonenckiej nastapi przed upływem Okresu Minimalnego, Abonent w takim przypadku będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w wysokości 600 zł"
Usługi internetowe
3416 2012-07-30 XVII AmC 5026/11
"Jeśli Abonent nie dokona w terminie Opłaty Abonamentowej lub innej opłaty przewidzianej Regulaminem i Cennikiem, Operator może bez powiadomienia Abonenta uniemożliwić korzystanie z dostępu do Internetu. Ponowne umożliwienie...
Usługi internetowe
3415 2012-07-30 XVII AmC 5025/11
"Krótkotrwałe przerwy w możliwości korzystania z dostępu do Internetu, nietrwające zwykle dłużej niż 24 godziny, związane z prowadzonymi przez nadawcę niezbędnymi konserwacjami urządzeń nadawczych lub innymi uzasadnionymi...
Usługi internetowe
3414 2012-07-30 XVII AmC 5024/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu, spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją urzędów i instytucji...
Usługi internetowe
3413 2012-07-30 XVII AmC 5023/11
"Opłaty zapłacone przez Abonenta na podstawie Umowy Abonenckiej nie podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania tejże Umowy za wyjątkiem przypadku, w którym Umowę wypowie Operator z przyczyn nieleżących po stronie Abonenta"
Usługi internetowe
3410 2012-07-30 XVII AmC 965/11
"Odpowiedzialnosć Pleucom za wszelkie awarie nie może przekraczać kwoty proporcjonalnej do czasu trwania awarii oraz wysokości opłaty abonamentowej"
Usługi internetowe
3409 2012-07-30 XVII AmC 964/11
"Pleucom świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci SSSI. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi tj. konserwacją, naprawami...
Usługi internetowe
3379 2012-07-06 XVII AmC 5648/11
"Zawieszenie świadczenia usług nie powoduje zmniejszenia Opłaty Abonamentowej, chyba, że przerwa trwała ponad 72 godz. wówczas Opłata Abonamentowa ulega zmniejszeniu o 1/30 za każde rozpoczęte 24 godz. przerwy"
Usługi internetowe
3378 2012-07-06 XVII AmC 5647/11
"W okresie zawieszenia świadczenia usług obowiązki Abonenta na podstawie Umowy nie pozostają zmienione zwłaszcza w zakresie obowiązku zapłaty"
Usługi internetowe
3377 2012-07-06 XVII AmC 5646/11
"Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, które są wynikiem zawieszenia usług z powodów niezależnych od Dostawcy (np. konserwacja sieci) (...)"
Usługi internetowe
3367 2012-07-06 VI ACa 696/10
"15. Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powoduje kolejno: a. wstrzymanie możliwości korzystania z nazwy domeny, po upływie 30 dni od terminu wyznaczonego do podpisania zapisu, b. rozwiązanie Umowy za...
Usługi internetowe
3366 2012-07-06 VI ACa 696/10
"14. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do sądu polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie (dalej "Sąd Polubowny") przeciwko Abonentowi, z roszczeniem o zaniechanie naruszania jej praw w...
Usługi internetowe
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Adres publikacyjny: