Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
3117 2012-05-08 XVII AmC 5673/11
"CompNet nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w świadczeniu usługi"
Usługi internetowe
3116 2012-05-08 XVII AmC 5672/11
"Reklamacje dotyczące płatności muszą być wniesione w przeciągu 7 dni licząc od terminu płatności określonego w Umowie jak i w Regulaminie"
Usługi internetowe
3115 2012-05-08 XVII AmC 5671/11
"Abonent nie ma prawa do domagania się zwrotu kwoty Abonamentu za okres, w którym CompNet zablokował mu dostęp do Usługi w związku z nieuregulowaniem należności"
Usługi internetowe
3095 2012-05-08 XVII AmC 5384/11
"W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi Abonamentowej Abonent uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie określonym w § 8, pod warunkiem zgłoszenia w serwisie Dostawcy przerwy w dostępie do sieci w dniu jej...
Usługi internetowe
3094 2012-05-08 XVII AmC 5383/11
"Dostawca uprawniony jest do ograniczenia (zmniejszenia prędkości transmisji danych w kierunku do Abonenta do 32 kbps) lub zawieszenia świadczenia usług w przypadku opóźnienia z zapłatą calości lub części opłaty Abonamentowej...
Usługi internetowe
3093 2012-05-08 XVII AmC 5382/11
"Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Dostawcy o wszelkich zmianach jego adresu oraz innych danych osobowych, wskazanych w umowie Abonenckiej, w terminie 7 dni od ich zaistnienia.W przypadkach zaniechania tego...
Usługi internetowe
3092 2012-05-08 XVII AmC 5386/11
"Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystania Sieci Operatora wynikających z ochrony poprawnej pracy tej Sieci. W szczególności ograniczenia, o których mowa powyżej dotyczą...
Usługi internetowe
3091 2012-05-08 XVII AmC 5385/11
"Wszelką nie podjętą przez Abonamenta korespondencję wysłaną na ostatnio znany Operatorowi adres do doręczeń uważa się za doręczoną skutecznie z chwilą jej zwrotu na adres Operatora"
Usługi internetowe
3029 2012-04-11 XVII AmC 1060/09
"Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność o2.pl wyraźnie lub zezwalających o2.pl na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność o2.pl za takie działania o2.pl nie odpowiada...
Usługi internetowe
3024 2012-04-11 XVII AmC 3638/11
"Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w pełnym zakresie usług i parametrów technicznych obejmujących sieć BS "Prok-Net", chyba, że niewykonanie lub...
Usługi internetowe
3023 2012-04-11 XVII AmC 3639/11
"Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w pełnym zakresie usług i parametrów technicznych obejmujących sieć BS "Prok-Net", chyba, że niewykonanie lub...
Usługi internetowe
3022 2012-04-11 XVII AmC 3640/11
"Reklamacje nie mogą być wnoszone w terminie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia następnego po: a) ustaniu przerwy w korzystaniu z usługi, b) otrzymaniu faktury za usługę"
Usługi internetowe
2944 2012-03-23 XVII AmC 5463/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Abonenta, w szczególności uszkodzenia urządzenia Abonenta lub sprzętu komputerowego i utratę danych spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich oraz będące efektem...
Usługi internetowe
2943 2012-03-23 XVII AmC 5462/11
"Jeżeli zawieszenie Usług nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Abonenta, zawieszenie nie zwalnia Abonenta z obowiązku zapłaty opłat abonamentowych oraz innych opłat za korzystanie z Usługi naliczanych zgodnie z Umową za...
Usługi internetowe
2942 2012-03-23 XVII AmC 5461/11
"Abonent zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Operatora o wszelkich zmianach danych określonych w punkcie 3.1.1. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku wszelką korespondencję nadaną przez Operatora do Abonenta na...
Usługi internetowe
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  • Adres publikacyjny: