Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
2041 2010-10-13 XVII AmC 515/09
"Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej"
Usługi internetowe
2030 2010-09-22 XVII AmC 531/09
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków oferty, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej...
Usługi internetowe
2029 2010-09-22 XVII AmC 531/09
"Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej"
Usługi internetowe
2028 2010-09-22 XVII AmC 531/09
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich współdziałających z nim w wykonaniu zobowiązań wynikających z oferty promocyjnej"
Usługi internetowe
1994 2010-08-23 XVII AmC 544/09
"Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane odrębnie od postanowień i zastrzeżeń określonych w Katalogach lub ofertach promocyjnych a także w regulaminie świadczenia usług przez Organizatora udostępnionym na...
Usługi internetowe
1993 2010-08-23 XVII AmC 543/09
"W przypadku braku Nagrody w przesyłce, uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu reklamacja zgłoszona Organizatorowi będzie rozpatrzona wyłącznie wtedy, gdy Uczestnik doręczy Organizatorowi wraz z reklamacją...
Usługi internetowe
1992 2010-08-23 XVII AmC 542/09
"Reklamacje dotyczące Nagród mogą być składane do 28 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, chyba że termin realizacji zamówienia został przedłużony"(§ 14 ust 3 Regulaminu)
Usługi internetowe
1991 2010-08-23 XVII AmC 541/09
"Wszelkie reklamacje związane z procesem gromadzenia i ewidencjonowania Neptunków zamówieniem lub jego realizacją, rodzajem i ilością Nagród są przyjmowane wyłącznie przez Organizatora na podstawie zgłoszeń sporządzonych w...
Usługi internetowe
1990 2010-08-23 XVII AmC 540/09
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Nagród, jak również nie udziela na nie gwarancji"(§ 12 ust 3 Regulaminu)
Usługi internetowe
1989 2010-08-23 XVII AmC 539/09
"Organizator nie przyjmuje zwrotów Nagród i nie dokonuje z tego powodu weryfikacji Konta Neptunków"(§ 12 ust 2 Regulaminu)
Usługi internetowe
1988 2010-08-23 XVII AmC 538/09
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku Nagrody"(§ 11 ust 6 Regulaminu)
Usługi internetowe
1986 2010-07-28 XVII AmC 437/10
"Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a jeśli nie jest to możliwe, poddają je do rozstrzygnięcia Sądowi Rejonowemu właściwemu dla Dostawcy"
Usługi internetowe
1985 2010-07-28 XVII AmC 436/10
"Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu strat jakie może ponieść Abonent na skutek przerw w działaniu sieci lub nieprawidłowego działania jej urządzeń"
Usługi internetowe
1491 2008-08-27 Sygn. akt XVII AmC 265/07
"Domeny.pl sp. z o. o. zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.domeny.pl."
Usługi internetowe
1490 2008-08-27 Sygn. akt XVII AmC 265/07
"Kwota opłaty za usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli Abonent wcześniej z niej zrezygnuje."
Usługi internetowe
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  • Adres publikacyjny: