Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
673 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 73/04
"W przypadku nieterminowej płatności Ramtel naliczy odsetki umowne w wysokości 0.5% za każdy dzień zwłoki"
Usługi internetowe
672 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 73/04
"Ramtel zastrzega, że nie doręczenia faktury za abonament nie zwalnia Abonenta z obowiązku opłaty abonamentowej"
Usługi internetowe
670 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 83/04
"Rezygnacja z usług świadczonych przez usługodawcę przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu"
Usługi internetowe
669 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 85/04
"Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu"
Usługi internetowe
668 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 85/04
"Usługobiorca zobowiązuje się nie rościć do Usługodawcy jakiegokolwiek zadośćuczynienia za ewentualne poczynione straty"
Usługi internetowe
667 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 85/04
"Klient może zakończyć współpracę z Operatorem w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej"
Usługi internetowe
666 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 85/04
"Rezygnacja z usług świadczonych przez Operatora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu"
Usługi internetowe
649 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 16/05
"Cosmosnet uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co abonent wyraża zgodę podpisując umowę"
Usługi internetowe
648 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 16/05
"W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy Cosmosnet i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 dni robocze Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę...
Usługi internetowe
639 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 23/05
"Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty Abonentów wynikłe na skutek przerwania połączenia, braku połączenia, nieotrzymania poczty elektronicznej, braku dostępu do Internetu"
Usługi internetowe
638 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 23/05
"Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: g) określoną prędkość przepływu,"
Usługi internetowe
637 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 23/05
"W razie wyniknięcia sporu na tle wykonania niniejszej umowy sądem właściwym rzeczowo będzie Sąd Rejonowy w Gorlicach"
Usługi internetowe
636 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 23/05
"Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za działanie sieci swojego dostawcy (...)"
Usługi internetowe
635 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 23/05
"W przypadku zwłoki w opłacie abonenckiej Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usług wymienionych w § 1 bez dodatkowego powiadomienia Abonenta i uaktywnić usługę po uregulowaniu przez Abonenta zaległej...
Usługi internetowe
634 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 23/05
"Automatyczne przedłużenie na kolejne 12 miesięcy następuje z dniem zakończenia ważności poprzedniej umowy, pod warunkiem nie złożenia w tym dniu rezygnacji."
Usługi internetowe
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: