Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
1183 2007-06-13 Sygn. akt XVII AmC 141/05
"NetArt zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach WWW NetArt. Ponadto warunki świadczenia usługi mogą ulec zmianie w razie zmiany regulaminu...
Usługi internetowe
1169 2007-05-16 Sygn. akt XVII AmC 1/07
"Za moment, od którego liczona jest przerwa w braku sygnału przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia."
Usługi internetowe
1168 2007-05-16 Sygn. akt XVII AmC 1/07
"Za okres braku sygnału /brak dostępu do Internetu/ wynikający z usterki trwającej dłużej niż dwie kolejne doby, Abonentowi przysługuje prawo do obniżenia opłaty abonamentowej o 1/30 za każde następne 24 godziny."
Usługi internetowe
1167 2007-05-16 Sygn. akt XVII AmC 1/07
"W przypadku (...) zwłoki w uiszczeniu opłaty abonamentowej Usługodawca może: (...) obciążyć Abonenta kosztami upomnień."
Usługi internetowe
1166 2007-05-16 Sygn. akt XVII AmC 1/07
"Ponowne podłączenie Abonenta nastąpi wyłącznie po uregulowaniu zaległości wraz z dodatkową opłatą za ponowne włączenie określoną w cenniku."
Usługi internetowe
1165 2007-05-16 Sygn. akt XVII AmC 1/07
"Abonent ma obowiązek uiszczenia opłaty abonamentowej niezależnie od zawieszenia świadczenia usług, o których mowa w punkcie 6."
Usługi internetowe
1164 2007-05-16 Sygn. akt XVII AmC 1/07
"Usługodawca nie odpowiada m. in. za (...) g) szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług, h) utratę danych, nie otrzymania danych, zmianę danych, brak dostępu do danych, nie...
Usługi internetowe
1163 2007-05-16 Sygn. akt XVII AmC 1/07
"Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia działalności sieci, wynikające z działania siły wyższej, lub pracy nadajników w pobliżu sieci Usługodawcy oraz awarie łącz Innych Operatorów"
Usługi internetowe
1034 2007-02-20 Sygn. akt XVII AmC 138/05
"W przypadkach spornych z tytułu niniejszej umowy, rozstrzygać będą Sądy właściwe dla siedziby Operatora"
Usługi internetowe
1033 2007-02-20 Sygn. akt XVII AmC 138/05
"Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby operatora"
Usługi internetowe
1032 2007-02-20 Sygn. akt XVII AmC 138/05
"Jeśli reklamacja zostałą rozpatrzona pozytywnie, warunkiem jej uznania jest wysłanie na adres firmy IP - Spółki z o.o. - Internet Polska podpisanej przez Użytkownika faktury korygującej dostępnej na stronie w terminie 7 dni...
Usługi internetowe
1031 2007-02-20 Sygn. akt XVII AmC 138/05
"Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania opłat zgodnie z cennikiem miesięcznej, kwartalnej lub rocznej opłaty abonamentowej (w zależności od tego jak przewiduje to cennik) płatnej z góry za usługi wg zlecenia zgodnie z...
Usługi internetowe
1030 2007-02-20 Sygn. akt XVII AmC 138/05
"Operator zastrzega sobie również prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do sieci Internet na łączny okres miesięcznie nie większy niż 48 godzin, w celu dokonania niezbędnej konserwacji i kontroli swojego sprzętu"
Usługi internetowe
1029 2007-02-20 Sygn. akt XVII AmC 138/05
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika w czasie trwania umowy, powstałe z przyczyn od Operatora niezależnych (ze szczególnym uwzględnieniem przerw w dostępie do sieci Internet"
Usługi internetowe
1028 2007-02-20 Sygn. akt XVII AmC 138/05
"Opóźnienie uiszczenia należnej wg umowy zapłaty powyżej trzech miesięcy, może powodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z tym, że Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego uiszczenia należnej Operatorowi zapłaty...
Usługi internetowe
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: