Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
3344 2012-07-06 XVII AmC 5835/11
"Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług Internetowych spowodowane przerwami w działaniu sieci innych operatorów"
Usługi internetowe
3343 2012-07-06 XVII AmC 5833/11
"Doręczenia są skuteczne pod ostatnim adresem wskazanym przez Abonenta"
Usługi internetowe
3272 2012-06-25 XVII AmC 5397/11
"Odpowiedzialność Operatora za wszelkie awarie nie może przekraczać kwoty proporcjonalnej do czasu trwania awarii oraz wysokości jednej opłaty abonamentowej"
Usługi internetowe
3271 2012-06-25 XVII AmC 5395/11
"W zakresie Zawieszenia Usług pobierane są opłaty określone w Cenniku"
Usługi internetowe
3270 2012-06-25 XVII AmC 5396/11
"Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za nienależyte wykonanie postanowień Umowy w przypadku niespełnienia przez Abonenta zobowiązania wynikającego z Regulaminu, Cennika, Umowy lub warunków specjalnych"
Usługi internetowe
3248 2012-06-25 XVII AmC 5474/11
"W przypadku rozwiązania umowy z powodu zalegania z płatnością przez Abonenta, Omeganet s.c. zastrzega sobie prawo do dodatkowego obciążenia Abonenta kosztami firmy windykacyjnej w wysokości do 30% kwoty dochodzonej"
Usługi internetowe
3247 2012-06-25 XVII AmC 5473/11
"Wszelką korespondencję kierowaną do Abonamenta pod ostatni wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym"
Usługi internetowe
3242 2012-05-29 XVII AmC 1608/11
"10 zł - opłata za opóźnienie w zwrocie urządzenia abonenckiego liczona za każdy dzień"
Usługi internetowe
3241 2012-05-29 XVII AmC 1608/11
"10 zł-opłata za opóźnienie w zwrocie wyposażenia dodatkowego liczona za każdy dzień"
Usługi internetowe
3240 2012-05-29 XVII AmC 1608/11
"Postępowanie powyższe będzie zależeć od stopnia naruszenia Regulaminu przez Abonenta. Kwalifikacji stopnia naruszenia dokonuje Dostawca Usług"
Usługi internetowe
3216 2012-05-29 XVII AmC 1463/11
"W przypadku wystąpienia przerwy w świadczonej usłudze, powstałych z winy Operatora i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż trzy dni robocze, Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30...
Usługi internetowe
3210 2012-05-29 XVII AmC 5684/11
"W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres Abonenta lub zawierająca dotychczasowe dane będzie uznana za skutecznie doręczoną"
Usługi internetowe
3209 2012-05-29 XVII AmC 5683/11
"Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za [...] jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesyłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową...
Usługi internetowe
3145 2012-05-08 XVII AmC 5387/11
"W przypadku przekroczenia terminu płatności o 7 dni Operator ma prawo do zawieszenia świadczenia usług. Zawieszenie usług powstałe na skutek przekroczenia terminu płatności nie zwalnia Abonenta z opłat abonamentowych za okres...
Usługi internetowe
3144 2012-05-08 XVII AmC 5464/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone przez Abonenta korzyści, w szczególności za (...)"
Usługi internetowe
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: