Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
2218 2011-02-28 XVII AmC 340/09
"Warunki świadczenia usługi mogą ulec zmianie, w razie zmiany warunków świadczenia usług przez współpracujące Rejestry/Rejestratorów"
Usługi internetowe
2217 2011-02-28 XVII AmC 340/09
"Wniesienie sprzeciwu przyznaje Domeny.pl sp. z o.o. prawo do 1) uznania sprzeciwu za wypowiedzenie umowy skutkujące jej rozwiązaniem po upływie 1 miesiąca od otrzymania sprzeciwu oraz dokonania zwrotu Konsumentowi opłat...
Usługi internetowe
2216 2011-02-28 XVII AmC 340/09
"Domeny.pl sp. z o.o. obowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku informacji niezbędnych do rozpoznania reklamacji, termin liczony jest od momentu ich uzyskania"
Usługi internetowe
2215 2011-02-28 XVII AmC 340/09
"Domeny.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, niepowodzenie w rejestracji domeny oraz zmianę danych, na które została zarejestrowana domena z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z przyczyn...
Usługi internetowe
2214 2011-02-28 XVII AmC 340/09
"Domeny.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta powstałe wskutek: a) braku ciągłości świadczenia usług z przyczyn niezależnych od Domeny.pl"
Usługi internetowe
2213 2011-02-28 XVII AmC 340/09
"Domeny.pl nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Abonentowi, skutkiem działania lub zaniechania osób trzecich, w tym Rejestru/Rejestratora domen, z którym Domeny.pl sp. z o.o. zawarła stosowne porozumienie o...
Usługi internetowe
2212 2011-02-28 XVII AmC 340/09
"W przypadku braku możliwości uruchomienia usługi, z przyczyn od Domeny.pl sp. z o.o. niezależnych, w tym z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, Domeny.pl sp. z o.o. przysługuje odszkodowanie tytułem zwrotu poniesionych...
Usługi internetowe
2211 2011-02-28 XVII AmC 340/09
"Domeny.pl sp. z o.o. przysługuje prawo do odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Abonenta. (...) Wysokość odszkodowania stanowić będzie równowartość niewykorzystanej usługi"
Usługi internetowe
2210 2011-02-28 XVII AmC 340/09
"Domeny.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: a) okresowego wyłączania dostępności usług w ramach serwisu strony www.domeny.pl w celu jego rozbudowy i konserwacji, b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług w...
Usługi internetowe
2200 2011-02-28 XVII AmC 2329/10
"TuxNet nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem firmy TuxNet"
Usługi internetowe
2199 2011-02-28 XVII AmC 2328/10
"Wszelką korespondencję, nadaną przez TuxNet listem poleconym na adres lub z wykorzystaniem innych danych abonenta wskazanych w umowie lub przekazanych pisemnie do BOK po podpisaniu umowy, uważa się za doręczoną abonentowi po...
Usługi internetowe
2085 2010-11-08 XVII AmC 534/09
"Wymiana Neptunków na Nagrody Partnerów odbywa się według odrębnie ustalonych zasad, z tym, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zobowiązań Partnerów w tym zakresie"
Usługi internetowe
2084 2010-11-08 XVII AmC 534/09
"Wartość nagród, wyrażona w Neptunkach, może ulec zmianie. W przypadku zmiany wartości punktowej Nagród, Organizator poinformuje Klientów"
Usługi internetowe
2083 2010-11-08 XVII AmC 534/09
"Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionej Nagrody inną podobną lub wycofania poszczególnych Nagród z Katalogu, co spowoduje unieważnienie złożonego zamówienia"
Usługi internetowe
2082 2010-11-08 XVII AmC 534/09
"Wskazany w Katalogu zakres Nagród może ulec zmianom i modyfikacjom, stosownie do potrzeb i możliwości Organizatora, a także stosownie do dostępności Nagród"
Usługi internetowe
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • Adres publikacyjny: