Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
1027 2007-02-20 Sygn. akt XVII AmC 138/05
"W przypadku dwutygodniowego opóźnienia płatności, od daty ustalonego terminu, Operator ma prawo przerwać świadczone przez siebie usługi i odłączyć użytkownika od sieci Internet. Za cały okres tego wyłączenia Operator pobiera...
Usługi internetowe
1026 2007-02-20 Sygn. akt XVII AmC 138/05
"Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony następuje w formie listownej, a okres wypowiedzenia dla każdej ze stron wynosi trzy miesiące lub tak jak przewiduje to szczegółowa umowa. W przypadku usług płatnych rocznie...
Usługi internetowe
1025 2007-02-20 Sygn. akt XVII AmC 138/05
"Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Własnoręczność podpisu powinna być potwierdzona przez pracownika firmy IP Spółki z o.o. - Internet Polska lub notariusza"
Usługi internetowe
825 2006-08-16 Sygn. akt XVII AmC 125/05
"Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora przysługuje Abonentowi po wyczerpaniu drogi postepowania reklamacyjnego. Drogę postępowania...
Usługi internetowe
824 2006-08-16 Sygn. akt XVII AmC 125/05
"Zawieszenie Usług, wynikające z opóźnienia Abonenta w dokonywaniu płatności należnych Operatorowi, nie zwalnia Abonenta z terminowego regulowania Opłat Abonamentowych w pełnej wysokości za okres Zawieszenia Usług"
Usługi internetowe
823 2006-08-16 Sygn. akt XVII AmC 125/05
"W przypadku kiedy Abonent nie zapłaci w terminie i na zasadach określonych w §13 Regulaminu którejkolwiek z opłat przewidzianych Umową Abonencką, Regulaminem lub Cennikiem, Operator może zawiesić bądź ograniczyć świadczenie...
Usługi internetowe
822 2006-08-16 Sygn. akt XVII AmC 125/05
"Za każdy dzień nieterminowej lub niezgodnej z obowiązującą stawką zapłaty Operator ma prawo naliczyć odsetki karne oraz opłatę administracyjną w wysokości określonej w Cenniku"
Usługi internetowe
821 2006-08-16 Sygn. akt XVII AmC 125/05
"Brak rachunku nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia opłat w terminie do końca Okresu rozliczeniowego, za który nie otrzymał rachunku"
Usługi internetowe
820 2006-08-16 Sygn. akt XVII AmC 125/05
"Umowa jest zawierana przez (...) Abonenta osobiście lub działającego w jego imieniu i na jego rzecz przedstawiciela lub pełnomocnika. Osoba umocowana obowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość wobec Operatora oraz przedstawić...
Usługi internetowe
819 2006-08-16 Sygn. akt XVII AmC 125/05
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu transmisji, nieprawidłową lub powolną transmisją, opóźnieniami lub...
Usługi internetowe
818 2006-08-16 Sygn. akt XVII AmC 125/05
"Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w razie niemożności korzystania z nich przez okres jednorazowo dłuższy niż 3 dni z wyłączeniem sytuacji opisanych w pkt 7"
Usługi internetowe
677 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 73/04
"Ramtel nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkowników spowodowane przerwaniem połączenia lub nie otrzymaniem poczty elektronicznej"
Usługi internetowe
676 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 73/04
"W przypadku zaistnienia sporów na tle stosowania postanowień niniejszej umowy strony zgodnie poddają się orzecznictwie Sądu Rejonowego dla Krakowa Pogórze"
Usługi internetowe
675 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 73/04
"Umowa o korzystanie z wymienionych na wstępie usług świadczonych przez "Ramtel"zostaje zawarta na czas nieokreślony nie krótszy niż 6 miesięcy kalendarzowych tj. do dnia ...W przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta przed...
Usługi internetowe
674 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 73/04
"W przypadku przeterminowania płatności na rzecz Ramtel powyżej 14 dni nastąpi automatyczne wyłączenie dostępu do Internetu. Ponowne włączenie nastąpi po rozliczeniu wszystkich zobowiązań oraz uiszczenia opłaty manipulacyjnej w...
Usługi internetowe
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: