Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
2924 2012-03-01 XVII AmC 3006/11
"W przypadku, gdy opłaty nie zostały uregulowane w przeciągu 14 dni od dnia wskazanego na fakturze VAT jako termin płatności, "Mega.net s.c. R.J. Bogacz"ma prawo zablokowania Abonentowi dostępu do usługi lub pogorszenia jej...
Usługi internetowe
2923 2012-03-01 XVII AmC 3005/11
"Mega.net s.c. R.J Bogacz"nie ponosi odpowiedzialności (...) następstwa oraz szkody powstałe na skutek ograniczenia lub zawieszenia Usługi."
Usługi internetowe
2811 2012-02-22 XVII AmC 4895/11
"Dostawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w świadczeniu Usługi."
Usługi internetowe
2810 2012-02-22 XVII AmC 4894/11
"Dominion zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi użytkownikowi bez zwrotu wpłaconych należności jeżeli: - został naruszony regulamin lub umowa łącząca strony - nie została wniesiona opłata w terminie."
Usługi internetowe
2635 2011-10-19 XVII AmC 1179/11
W wypadku braku dostępu do Internetu z przyczyn niezależnych od Abonenta, Abonentowi przysługuje bonifikata w opłacie abonamentowej proporcjonalnie do czasu wadliwego funkcjonowania systemu (dotyczy przestojów trwających dłużej...
Usługi internetowe
2634 2011-10-19 XVII AmC 1178/11
"W przypadku rezygnacji z usług Operatora w okresie już opłaconym, nie przysługuje zwrot niewykorzystanego Abonamentu."
Usługi internetowe
2633 2011-10-19 XVII AmC 1177/11
"W przypadku opóźnienia przez Abonenta płatności o więcej niż 7 dni nastąpi zawieszenie świadczonych usług. Ponowne przyłączenie do OSK nastąpi po uregulowaniu zaległych opłat, odsetek oraz opłat manipulacyjnych określonych w...
Usługi internetowe
2569 2011-09-21 XVII AmC 2330/10
"Zmiany w cennikach nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają jej wypowiedzenia"
Usługi internetowe
2486 2011-09-13 XVII AmC 753/10
"Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia."
Usługi internetowe
2485 2011-09-13 XVII AmC 752/10
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"
Usługi internetowe
2484 2011-09-13 XVII AmC 751/10
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie"
Usługi internetowe
2338 2011-06-13 XVII AmC 1059/09
"Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie http:/www.prawosos.pl/regulamin"
Usługi internetowe
2312 2011-06-10 XVII AmC 2331/10
"(...) TuxNet zastrzega sobie również prawo do zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Abonenta, lub rozliczenia zaległych płatności poprzez skrócenie terminu zakończenia usług abonamentowych proporcjonalnie -...
Usługi internetowe
2309 2011-05-13 XVII AmC 2332/10
"Nie uiszczenie w terminie opłat na podstawie faktury pro forma spowoduje wstrzymanie świadczenia usług w dniu następnym po terminie płatności a po kolejnych 14 dniach rozwiązanie umowy i usunięcie danych związanych ze...
Usługi internetowe
2263 2011-04-11 XVII AmC 1280/09
"W przypadku Abonentów będących Konsumentami sądem właściwym jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego."
Usługi internetowe
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • Adres publikacyjny: