Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
3706 2012-09-10 XVII AmC 2163/12
"Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen świadczonych przez Dostawcę usług w każdym czasie, co nie stanowi zmiany Umowy, przy czym zmiana ta musi być przekazana do wiadomości Abonenta"
Usługi internetowe
3701 2012-09-10 XVII AmC 5822/11
"Jeśli Abonament nie zapłaci abonamentu, jego konto zostaje zablokowane do czasu uregulowania zaleglych opłat. Za okres blokady Operator nalicza opłaty abonamentowe, w pełnej wysokości"
Usługi internetowe
3686 2012-08-30 XVII AmC 5834/11
"Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług Internetowych spowodowane działaniem osób trzecich"
Usługi internetowe
3668 2012-08-30 XVII AmC 5607/11
"W przypadku nie dokonania powiadomienia, wszelka korespondencja kierowana do Abonenta wg dotychczasowych danych będzie uznana za skutecznie doręczoną"
Usługi internetowe
3667 2012-08-30 XVII AmC 5606/11
"Dostawca ma także prawo zawiesić świadczenie Usług, w sytuacji, gdy (...) z innych powodów, w szczególności technicznych (np. zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług przez dostawców usług kupowanych przez Dostawcę...
Usługi internetowe
3666 2012-08-30 XVII AmC 5605/11
"Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za: (...) jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku opóźnień lub braku transmisji danych lub przerwami w świadczeniu Usług, albo spadkiem jakości Usług"
Usługi internetowe
3612 2012-08-17 XVII AmC 5910/11
"Awarią jest zgłoszona Operatorowi przez Abonenta nieprawidłowość w działaniu sieci. Operator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia w przypadku zalegania przez Abonenta z opłatami"
Usługi internetowe
3607 2012-08-17 XVII AmC 2193/12
"Abonament i dodatkowe Opłaty Stałe są naliczane i podlegają zapłacie także w przypadku przerwy w świadczeniu usług (...) w przypadku zastosowania ograniczenia lub wyłączenia świadczenia usług w przypadkach wskazanych w...
Usługi internetowe
3606 2012-08-17 XVII AmC 2192/12
"W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach, uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywoluje skutki...
Usługi internetowe
3589 2012-08-09 XVII AmC 3729/10
"Jeżeli Abonent naruszył Regulamin: (...) Po raz drugi - Operator poinformuje Abonenta listem poleconym, elektronicznym, bądź telefonicznie o dokonanym naruszeniu i o zawieszeniu świadczenia usług dostępu do Internetu na okres...
Usługi internetowe
3588 2012-08-09 XVII AmC 3729/10
"Jeżeli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby Operatora, są spowodowane awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż cztery następujące po sobie dni, wówczas Abonament zostaje...
Usługi internetowe
3587 2012-08-09 XVII AmC 3729/10
"Rozwiązanie umowy może nastąpić po wniesieniu pełnej wysokości opłaty karnej przy umowie na czas określony - 1000 zł."
Usługi internetowe
3586 2012-08-09 XVII AmC 3729/10
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za usprawnienia sprzętowe oraz programowe w posiadanym przez Abonenta sprzęcie komputerowym, jeśli takich usprawnień i/lub zmian dokonał podwykonawca Operatora, któremu zlecona została...
Usługi internetowe
3583 2012-08-09 XVII AmC 1956/12
"W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie urządzeń będących własnością Operatora nastąpiło w skutek (...) nieprawidłowego użytkowania Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu nowych...
Usługi internetowe
3580 2012-08-08 XVII AmC 1955/12
"Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu z usługi, wynikających z planowanych prac konserwatorskich"
Usługi internetowe
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • Adres publikacyjny: