Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
4637 2013-05-20 XVII AmC 3518/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją,...
Usługi internetowe
4636 2013-05-20 XVII AmC 3517/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w świadczeniu Usług (...) spowodowane moderanizacją sieci, o których poinformował Abonenta"
Usługi internetowe
4625 2013-05-14 XVII AmC 4348/12
"Jeżeli Abonent naruszył Regulamin po raz drugi - Operator poinformuje Abonenta listem poleconym, elektronicznym, bądź telefonicznie o dokonanym naruszeniu i zawieszeniu świadczenia usług dostępu do Internetu na okres 7 dni, co...
Usługi internetowe
4624 2013-05-14 XVII AmC 4348/12
"W przypadku zalegania przez Abonenta za dwa okresy rozliczeniowe - Operator ograniczy Abonentowi dostęp do Sieci. Ograniczenie dostępu nie powoduje zawieszenia naliczania płatności"
Usługi internetowe
4623 2013-05-14 XVII AmC 4348/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu z przyczyn leżących poza jego zasięgiem, dotyczy to wadliwego funkcjonowania i awarii łączy innych operatorów i straty z nimi związane"
Usługi internetowe
4609 2013-05-07 XVII AmC 5440/11
"Firma Wieczor-Net nie odpowiada za przerwy w dostępie do Internetu wynikłe z powodu działania osób trzecich (...)"
Usługi internetowe
4608 2013-05-07 XVII AmC 5440/11
"Firma Wieczor-Net zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw w świadczeniu usług, nie trwających zwykle dłużej niż 24 godziny, związanych z prowadzonymi przez Firmę Wieczor-net pracami konserwacyjnymi, naprawami, testowaniem...
Usługi internetowe
4531 2013-04-23 XVII AmC 3818/10
"W okresie zawieszenia świadczenia usługi pobiera się opłaty określone w umowie (...)"
Usługi internetowe
4491 2013-04-11 XVII AmC 4347/12
"Jeśli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby Operatora, są spowodowane awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż cztery następujące po sobie dni, wówczas Abonament zostanie...
Usługi internetowe
4461 2013-04-10 XVII AmC 5947/11
"Maksymalna odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, ograniczona jest do trzykrotności najwyższej opłaty abonamentowej ujętej w Cenniku Usług Internetowych, obowiązującym w dniu...
Usługi internetowe
4460 2013-04-10 XVII AmC 5404/11
"Abonent wyraża zgodę na przejście praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot wskazany przez Operatora"
Usługi internetowe
4459 2013-04-10 XVII AmC 5402/11
"Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług Internetowych spowodowane a) Działaniem osób trzecich"
Usługi internetowe
4389 2013-03-22 XVII AmC 5770/11
"Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany układu oferty programowej, zmiany liczby i rodzaju programów oraz zmiany kanałów reemitowanych bez konieczności zmiany lub wypowiedzenia umowy"
Usługi internetowe
4388 2013-03-22 XVII AmC 5769/11
"Zmiana wysokości abonamentu wynikająca ze zmian taryf oraz inflacji nie wymaga zmiany umowy"
Usługi internetowe
4387 2013-03-22 XVII AmC 5765/11
"30 zł-Opłata za ponowne podłączenie Pakietu Podstawowego po odłączeniu"
Usługi internetowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: