Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
1374 2008-04-15 Sygn. akt XVII AmC 99/07
"Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych przez Użytkownika serwisu iplay.pl opłat."
Usługi internetowe
1373 2008-04-15 Sygn. akt XVII AmC 99/07
"W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem, ale zostaną przez Iplay uznane za niepożądane, Iplay zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem...
Usługi internetowe
1342 2008-02-22 Sygn. akt XVII AmC 88/07
"W przypadku zerwania przez Abonenta umowy w okresie jej trwania, Abonent zostanie obciążony karą umowną w wysokości obowiązującej, w dniu podpisania umowy, opłaty instalacyjnej (bez uwzględnienia promocji i rabatów"
Usługi internetowe
1341 2008-02-22 Sygn. akt XVII AmC 88/07
"W przypadku rezygnacji z usług Operatora, Abonentowi nie przysługuje zwrot wniesionych na rzecz Operatora opłat, a zaległości płatnicze pozostają do uregulowania"
Usługi internetowe
1340 2008-02-22 Sygn. akt XVII AmC 88/07
"W przypadku awarii trwającej dłużej niż jeden dzień Abonentowi przysługuje bonifikata w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej, za każdy pełny dzień awarii"
Usługi internetowe
1339 2008-02-22 Sygn. akt XVII AmC 88/07
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wyniku nieprawidłowego użytkowania kont, niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Abonenta, działania siły wyższej, działanie czynników i (osób trzecich)...
Usługi internetowe
1296 2007-12-20 Sygn. akt XVII Amc 100/07
"Interia.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku informacja na temat przekazania lub zlecenia wraz z informacjami o podmiocie...
Usługi internetowe
1295 2007-12-20 Sygn. akt XVII Amc 100/07
"Z chwilą zablokowania Konta na podstawie ustępu 1 Użytkownik traci zgromadzone na Koncie Punkty z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego rozdziału."
Usługi internetowe
1294 2007-12-20 Sygn. akt XVII Amc 100/07
"W przypadku, gdy Konto Użytkownika zostało zablokowane w następstwie błędu popełnionego z powodu rażącego niedbalstwa Interia.pl, dołoży ona wszelkich starań, aby naprawić błąd i zrekompensować poniesione przez Użytkownika...
Usługi internetowe
1293 2007-12-20 Sygn. akt XVII Amc 100/07
"W przypadku zwrotu Punktów dokonywanych na podstawie niniejszego rozdziału Stan Konta Użytkownika oznacza ilość Punktów na nim zgromadzonych, pomniejszony o liczbę Punktów uzyskanych za pośrednictwem kodu SMS."
Usługi internetowe
1292 2007-12-20 Sygn. akt XVII Amc 100/07
"W przypadku określonym w ustępie 2 oraz ustępie 3 lit. a) niniejszego rozdziału Użytkownikowi przysługuje prawo zwrotu Punktów zgromadzonych na Koncie Użytkownika po przeliczeniu Punktów na złotówki według przelicznika każdy 1...
Usługi internetowe
1272 2007-10-30 Sygn. akt XVII AmC 170/05
"Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powoduje kolejno: a. wstrzymanie możliwości korzystania z nazwy domeny, po upływie 30 dni od terminu wyznaczonego do podpisania zapisu, b. rozwiązanie Umowy za 3...
Usługi internetowe
1271 2007-10-30 Sygn. akt XVII AmC 170/05
"W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do sądu polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie (dalej "Sąd Polubowny") przeciwno Abonentowi, z roszczeniem o zaniechanie naruszania jej praw w wyniku...
Usługi internetowe
1185 2007-06-13 Sygn. akt XVII AmC 141/05
"Odpowiedzialność NetArt jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez klienta."
Usługi internetowe
1184 2007-06-13 Sygn. akt XVII AmC 141/05
"Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy klientem a NetArt, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby NetArt."
Usługi internetowe
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: